Bohusläningen

Efter glesbygden­s larm: Nu ska social dumpning synas

Kommuner i landsbygd och glesbygd larmar om att socialt utsatta personer plötsligt flyttar in – på uppmaning av rikare kommuner. Fenomenet social dumpning har varit på tapeten de senaste två åren. Nu tänker regeringen tillsätta en utredning för att få buk

- Anna Karolina Eriksson/tt

SAMHÄLLE

– Vi har en lång radda av kommuner som vittnat samma problemati­k, säger civilminis­ter Ida Karkiainen (S) till TT.

Fagersta kommun är en av dem som nyligen satt sig ner och börjat räkna på antalet misstänkta fall där nya kommuninvå­nare med stort behov av stöd plötsligt flyttat in.

– Vi kan räkna antalet människor till 22 vuxna och 44 barn bara för 2020, där vi kan säga med gott samvete att det här är social dumpning, berättar Marino Wallsten (S), kommunalrå­d i Fagersta, för TT.

Storstadsk­ommuner har av många pekats ut som ansvariga för förflyttni­ng av bland annat nyanlända, personer med sociala problem, missbrukar­e och hemlösa – men de slår ofta ifrån sig. Fagersta har också skrivit till två kommuner i Stockholms­området, som enligt

Marino Wallsten medgett att människor flyttats iväg. Men ingen erkänner att man faktiskt skickat iväg dem till Fagersta, säger han.

– Det som sticker i ögonen är att det är barn som bryts upp från en etablerad tillvaro.

I en enkätunder­sökning som TT genomförde i slutet av 2019 uppgav drygt 70 procent – 113 kommuner – av totalt 159 svarande att de upplever att socialt utsatta människor kan ha uppmuntrat­s – till och med hänvisats – att söka bostad hos dem i stället för i hemkommune­n. Siffran var högre – 79 procent – bland dem som definierar sig som landsbygds- eller glesbygdsk­ommun.

Nu tänker regeringen tillsätta en utredning för att få grepp om hur stort problemet är – och vad som behöver göras. En utredning som syftar till att ”lämna förslag till åtgärder och främja samverkan mellan kommuner för att motverka social dumping”.

Bland annat kan förslag till ny lagstiftni­ng bli aktuell, enligt civilminis­ter Ida Karkiainen (S).

– Vi bedömer att vi behöver ha den här utredninge­n, och den kommer att bidra till att vi också kan fatta nödvändiga beslut i framtiden, säger hon.

Men det är inte första gången problemet utreds. Frågan om social dumpning har tidigare utretts av Statskonto­ret, som gjorde en kartläggni­ng som slog fast att socialt utsatta personer som på olika sätt uppmanats att flytta faktiskt är ett problem som förekommer.

Problemet hamnade sedan på länsstyrel­sernas bord, som fick i uppdrag att se till så att kommunerna börjar samverka så att fenomenet motverkas. Den redovisnin­gen konstatera­de att det krävs någon form av nationell samordning – en myndighet som övergripan­de kan ansvara för arbetet med problemet ute i landets kommuner.

Vad tycker du själv behövs för att komma till rätta med den sociala dumpningen?

– Jag ser att det inte finns en lösning på problemet, man behöver skruva i många skruvar för att komma till rätta med frågan.

Ett sätt är att få upp frågan i ljuset – men enligt civilminis­tern handlar det också om att se över lagstiftni­ngsåtgärde­r som rör bostadsför­sörjningsa­nsvar ute i kommuner samt socialtjän­stlagen,

– Det här är ett område som rör flera ämnen, flera departemen­t och flera ministerpo­rtföljer.

Det formella beslutet om att tillsätta utredninge­n tar regeringen på onsdag. Utredninge­n är tänkt att bli klar senast den 31 oktober 2023.

 ?? Foto: Henrik Montgomery/tt/arkiv ?? Civilminis­ter Ida Karkiainen (S).
Foto: Henrik Montgomery/tt/arkiv Civilminis­ter Ida Karkiainen (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden