Bohusläningen

För få kvinnor får brösten undersökta

För få kvinnor får brösten undersökta för att upptäcka cancer – och det finns stora skillnader beroende på bostadsort. Även hur pass utbildade kvinnorna är spelar in.

-

HÄLSA

Alla kvinnor mellan 40 och 74 år ska kallas till screening för bröstcance­r med mammografi vartannat år, för att upptäcka tumörer på ett tidigt stadium.

Men hur stor andel av kvinnorna som deltar skiljer sig stort mellan olika landsändar, visar den första utvärderin­gen som Socialstyr­elsen har gjort av bröstcance­rscreening­en i Sverige.

Andelen varierade från 87 procent i Halland till 71 procent i Stockholm under åren 2019–2020.

– Sett till antalet kvinnor det handlar om, så är det ganska stora skillnader mellan regionerna, säger Christina Broman, utredare på Socialstyr­elsen och en av de ansvariga för rapporten.

Konsekvens­en kan bli att en högre andel kvinnor i vissa delar av landet behöver genomgå mer krävande behandling, konstatera­r Socialstyr­elsen.

Kvinnor ska kallas till mammografi med 18–24 månaders mellanrum. Men de senaste åren har undersökni­ngarna gjorts med betydligt glesare intervall, något som ökar risken för att en nytillkomm­en cancer missas och hinner växa sig större.

Att undersökni­ngarna glesats ut beror både på en långdragen personalbr­ist – och på covid-19.

– Många valde att inte besöka vården av rädsla att bli smittad, säger Christina Broman.

Rapporten visar också att kvinnor med låg utbildning­snivå deltar i screeninge­n för bröstcance­r i betydligt lägre grad än andra. (TT) miljoner kronor lägger regeringen nu på en ny bas för Sveriges cyberförsv­ar. Det nationella cybersäker­hetscentre­t, som fortsatt är under uppbyggnad, få egna lokaler Solna istället för att utgå från MSB:S kontor som de gjort hittills. Centret är i nuläget ett samarbete mellan Försvarsma­kten, Försvarets radioansta­lt, Säkerhetsp­olisen och Myndighete­n för samhällssk­ydd och beredskap.

(TT)

i

KD:S ekonomisk-politiske talesperso­n, på en pressträff tillsamman­s med partiledar­en Ebba Busch. KD föreslår attskatteb­etalarna ska ta halva räkningen för tandvård som kostar över 1 200 kronor. (TT)

"Vi stärker högkostnad­sskyddet för alla, men inte minst för att äldre ska ha råd att gå till tandläkare­n. Jakob Forssmed,

 ?? Foto: Tt/arkiv ?? Mammografi ökar chansen att brösttumör­er upptäcks i tidigt skede.
Foto: Tt/arkiv Mammografi ökar chansen att brösttumör­er upptäcks i tidigt skede.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden