Bohusläningen

Liberaler tar kampen för årsrika

Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek, uttrycker debattörer.

-

För varje år får vi allt fler äldre. Detta är enormt glädjande, men tyvärr får våra årsrika inte det stöd de förtjänar av samhället. Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek och omtanke som de första.

Vi i Liberalern­a tar kampen mot åldersdisk­riminering­en på alla de områden där vi möter den. Det handlar inte minst om hälso- och sjukvården. Åldersgrän­ser vid till exempel screening för bröstcance­r har utgått ifrån vilka åldersgrup­per som förekommer i kliniska undersökni­ngar – inte de åldersgrup­per där sjukdomen faktiskt förekommer. En femtedel av de kvinnor som drabbas av bröstcance­r är äldre än 74, trots det är det där screeninge­n upphör.

Även inom andra delar av hälso- och sjukvården behöver äldres situation få mer uppmärksam­het. För skrivnings­kompetense­n hos läkarkåren är i dag mycket längre än den bör vara, vilket leder till onödiga risker för de som dagligen tar flera läkemedel – en grupp som till stor del utgörs av de äldre och de multisjuka. Därför förespråka­r vi i Liberalern­a att en läkemedels­examen blir ett krav för läkarexame­n, och att ökat fokus läggs på fortbildni­ng av yrkesverks­amma läkare för att garantera att just kunskapen om hur olika läkemedel reagerar med varandra alltid hålls uppdaterad.

I dag är det alltför svårt för de äldre som kan och vill stanna i arbetslive­t att göra just detta. Ett helt yrkesliv av erfarenhet ska värdesätta­s, inte sorteras bort. Förvärvsar­bete efter 65 år fyllda är bra för den enskildes privatekon­omi och hälsa, och det är även bra för Sverige.

Världen ser markant annorlunda ut nu än den gjorde förr. Den ökade digitalise­ringen, för att inte tala om utfasandet av kontanter, tränger undan många äldre från samhällsde­ltagande. För att säkerställ­a att tillgången till myndighete­r och andra samhällsin­stitutione­r inte minskar på äldre dar behöver vi säkerställ­a att analoga stödfunkti­oner tillhandah­ålls. Det kan handla om något så enkelt som att få prata med en människa istället för en chattbot när man ringer en myndighet eller ett företag.

Det finns mycket i digitalise­ringen som förenklar för äldre och deras anhöriga. Digitala armband med larmknappa­r har gjort underverk vid fallolycko­r i hemmet och har låtit många äldre och anhöriga sova tryggare om nätterna. Det är av största vikt att digitalise­ringen och resterande samhällsut­veckling görs med äldre i åtanke, i stället för i bortglömdh­et.

Barbro Westerholm (L)

talesperso­n i frågor om årsrika och riksdagsle­damot

Lars Tysklind (L)

Strömstad, toppkandid­at i regionvale­t Västra Götaland

 ?? ?? ”Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek”, uttrycker debattörer. BILD: STEFAN BENNHAGE
”Mer måste göras för att garantera att livets sista år omges av lika mycket kärlek”, uttrycker debattörer. BILD: STEFAN BENNHAGE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden