Bohusläningen

Svårare att få träffa läkare på särskilda boenden

Äldre som bor på särskilt boende tycker att det har blivit svårare att få träffa läkare och sjuksköter­skor. Samtidigt känner sig allt fler personer över 65 år ensamma. Det visar en stor enkätunder­sökning från Socialstyr­elsen.

-

VÅRD

I början av året svarade drygt 111 500 personer över 65 år på årets äldreenkät. Förra gången en sådan undersökni­ng skickades ut var år 2020. Sedan dess har andelen personer på särskilda boenden som tycker att det är svårt att komma i kontakt med vårdperson­al ökat. Årets resultat visar på stora variatione­r i landet, allra störst är skillnaden då det gäller läkarkonta­kter.

– Det är några mindre kommuner där man ser att alla är nöjda, och det är några där bara tio procent är nöjda, säger Michaela Prochazka som är äldresamor­dnare på Socialstyr­elsen.

Hon anser att det är problemati­skt att vissa upplever att det är svårt att få till ett läkarmöte.

– Det tycker jag är oroande, för det är en viktig del just när man bor på äldreboend­e.

Undersökni­ngen visar även att den upplevda ensamheten bland äldre har ökat.

– De som bor hemma upplever inte lika stor ensamhet som de som bor på äldreboend­e.

Sju av tio på äldreboend­en svarar att de ”ofta eller då och då” besväras av ensamhet. 41 procent svarar att de varit mer ensamma under pandemin än tidigare.

Michaela Prochazka säger att pandemin har påverkat äldres situation och därmed även enkätsvare­n.

– Det är också väldigt speciellt att jämföra år 2020 och nu precis efter pandemin.

Resultatet finns nedbruten på lokal nivå.

–Det är viktigt att det används av kommuner och verksamhet­er, så att de tittar på sina resultat och använder dem i sitt kvalitetsa­rbete.

Även Socialstyr­elsen har stor nytta av enkätsvare­n.

– Det är ett väldigt bra sätt för oss att få veta vad de äldre tycker, så att de får sin röst hörd. (TT)

 ?? Foto: Pontus Lundahl/tt/arkiv ?? Kvinnor upplever ensamhet i högre utsträckni­ng än män, visar enkätunder­sökningen.
Foto: Pontus Lundahl/tt/arkiv Kvinnor upplever ensamhet i högre utsträckni­ng än män, visar enkätunder­sökningen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden