Bohusläningen

Lovade fasa ut kolet – får nu återstarta kolkraftve­rk

Han gick till val på att fasa ut kolet. Men verklighet­en kom emellan. Nu planerar Tysklands gröna vicekansle­r och näringsmin­ister Robert Habeck att återstarta gamla kolkraftve­rk – för att rädda industrin när den ryska gasen sinar.

- Pontus Ahlkvist/tt

TYSKLAND

Rysslands anfallskri­g mot Ukraina har fått politiker i hela Europa att ompröva gamla sanningar och lägga om kursen.

I få länder är omsvängnin­gen så tydlig som i Tyskland. I går: en politik byggd på grundantag­andet att säkerhet i Europa bara kan uppnås tillsamman­s med Ryssland. I dag: stopp för mångmiljar­dprojektet Nordstream 2, klartecken för vapenlever­anser till en krigszon och enorma satsningar på en närmast utblottad försvarsma­kt. En gir som gjorts på bara några månader.

Kriget har även skakat om den brokiga regeringsk­oalitionen i Berlin, där förbundska­nsler Olaf Scholz socialdemo­krater samsas med liberaler och gröna. Nu planerar Scholz inflytelse­rika näringsmin­ister Robert Habeck från De gröna, som leder ett ”superdepar­tement” under vilket även klimat- och energifråg­or sorterar, att ta till drastiska åtgärder och öppna gamla kolkraftve­rk för att rädda energiförs­örjningen när

Ett numera stängt kolkraftve­rk i

Ryssland skruvar ned gasen.

”Det är bittert, men i det här läget nödvändigt för att minska gasförbruk­ningen”, citeras Habeck i en departemen­tsskrivels­e som public service-bolaget ARD har tagit del av.

nära Düsseldorf.

Staffan Reveman, energianal­ytiker och konsult åt tyska industrin, tror att beslutet är ”mycket plågsamt” för Habeck att fatta.

Han får medhåll av Ann-kristin Kölln, som är docent statsveten­skap vid

iGöteborgs universite­t och som forskar om politiska partier i Europa.

– Det är ju otroligt tråkigt och plågsamt att behöva byta ut hela sin politiska agenda. Man har haft stora förhoppnin­gar, men Ukrainakri­get har förändrat allt, säger hon till TT.

Före storinvasi­onen den 24 februari stod Ryssland för mer än hälften av den tyska gasimporte­n. Till mitten av april hade tyskarna lyckats reducera beroendet till omkring 35 procent av den totala importen, tack vare ökade leveranser från Norge och Nederlände­rna och ett tillskott av ”flytande gas” från tankfartyg. Målet är att få ned andelen till 30 procent till årsskiftet och att industrina­tionen ska vara i stort sett oberoende till sommaren 2024.

Gasen som helhet utgjorde före krigsutbro­ttet omkring tio procent av den tyska energimixe­n.

Ett skäl till att gasen är så viktig är att det i princip är det enda alternativ­et för att tyska energimixe­n. Regeringen­s ambition var tidigare att öka av fossilgas som en övergångsl­ösning i väntan på att vind- och solkraft byggs ut och lagringsdr­iva vissa industriel­la processer, bland annat i kemiindust­rin. Gasen behövs även för att framställa gödsel till lantbruket, och många tyska hushåll är beroende av gas för uppvärmnin­g.

Under våren har den tyska elnätsmynd­igheten påbörjat ett krisarbete, bland annat med syftet att ta ställning till vilka företag som i nödfall ska kopplas bort från gasnätet.

– Skulle det bli ett gasstopp så blir det ju panik, vi såg vad möjlighete­rna utvecklas,

den nuvarande energikris­en som till stor del kopplas till Ukrainakri­get gör att regeringen behöver minska beroendet av rysk gas. Därför plasom hände för några dagar sedan när flödet reducerade­s med 60 procent, säger Staffan Reveman.

– Skulle exempelvis Basf i Ludwigshaf­en – som är världens största kemikomple­x – kopplas bort, ja, då blir det avsevärda problem för hela den tyska industrin.

Reveman tycker samtidigt att Habeck inte säger hela sanningen då han hävdar att det är omöjligt att skaffa fram nytt kärnbränsl­e för att driva vidare de reaktorer som fortfarand­e är i bruk i Tyskland, och som är tänkta att kopplas bort i slutet av året inom ramen för landets så kallade ”Energiewen­de”.

Den avvägninge­n handlar mer om vad som är politiskt än tekniskt möjligt, säger han.

– De gröna kommer ju från anti-atomrörels­en, och om Habeck nu skulle säga ”okej, vi kör två år till” så tror jag att det skulle utlösa en ofantlig identitets­kris för partiet. Och det vet jag inte om han klarar.

användning­en

men

nerar den att bränna mer brunkol – en av de absolut smutsigast­e energikäll­orna. (TT)

 ?? Foto: Frank Augstein/ap/arkiv ?? Grevenbroi­ch
Foto: Frank Augstein/ap/arkiv Grevenbroi­ch
 ?? Foto: Britta Pedersen/dpa/ap/arkiv ?? Robert Habeck, tysk vicekansle­r och näringsmin­ister som även har klimatfråg­or på sitt bord.
Foto: Britta Pedersen/dpa/ap/arkiv Robert Habeck, tysk vicekansle­r och näringsmin­ister som även har klimatfråg­or på sitt bord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden