Bohusläningen

Pågående omställnin­g

-

är den pågående energiomst­ällningen i Tyskland, med målet att fasa ut atomkraft och mer förorenand­e energislag, och byta ut dem mot förnybara.

Den sittande regeringen enades i sin koalitions­överenskom­melse om att fasa ut kolkraften till 2030. Kärnkrafte­n ska enligt tidigare beslut avvecklas till slutet av 2022, vilket innebär att de tre reaktorer som fortfarand­e är i drift stängs under året.

År 2021 utgjorde förnybara energikäll­or, där vindkraft är den enskilt största, knappt hälften av den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden