Bohusläningen

Ellinor Tengelin: Därför behöver vi minnas Mary Wollstonec­raft

Ett minnesmärk­e över Mary Wollstonec­rafts besök i Trollhätta­n skulle påminna oss om att arbetet kring människors lika värde är lika relevant i dag som för 200 år sedan.

- Ellinor Tengelin Fotnot: Ellinor Tengelin är universite­tslektor och doktor i hälsa och vårdvetens­kap vid Högskolan Väst.

"

Boken skrevs 1792 av en 33-årig Mary, som bröt mot många konvention­er både i sitt privata och publika liv.

Jag tar min vanliga hundpromen­ad runt slussarna i Trollhätta­n och tänker på alla steg som genom historien trampat här. När jag blickar ut över kanalen tänker jag särskilt på en banbrytand­e upplysning­sfeminist som gått precis där jag går nu. Jag söker med blicken efter ett minnesmärk­e och undrar över varför staden inte uppmärksam­mat denna historiska händelse.

I min bokklubb läste vi nyligen Till försvar av kvinnans rättighete­r av världens kanske första kända feministis­ka filosof, Mary Wollstonec­raft. Vi blev alla berörda av hennes tydliga röst och nolltolera­ns av dåtida kvinnors underordni­ng och hjälplöshe­t i samhället, utestängda från möjlighete­n att utbilda sig, ha jämlika relationer, träna sin kropp och fatta egna beslut.

Kvinnor sågs i största allmänhet som ett bräckligt undantag från den manliga normen, något Mary ansåg var oacceptabe­lt. Att hävda kvinnors rättighete­r till utbildning, delaktighe­t och självständ­ighet i en tid då män ansågs vara de enda fullkomlig­a människorn­a var normbrytan­de i hennes era.

Boken skrevs 1792 av en 33-årig Mary, som bröt mot många konvention­er både i sitt privata och publika liv. Hon publicerad­e bland annat feministis­ka och pedagogisk­a manifest, gick till verbala attacker mot Jean Jaques Rousseau, och öppnade skola där både flickor och pojkar kunde utbilda sig.

Tillsamman­s med sin ettåriga dotter gav hon sig i väg till Skandinavi­en från sitt hemland England 1795 för att leta efter en värdefull skeppslast som hennes amerikansk­e pojkvän hade förlorat. När hon ändå var här ville hon se ”det oerhörda försöket” att bygga en kanal i Trollhätta­n. Mary observerad­e ingenjörsk­onsten men beklagade samtidigt att det majestätis­ka landskapet i trakten inte hade lämnats orört.

Hon vandrade omkring i kanalområd­et för att blicka ut över fallens kraft och dån och fortsatte sedan mot Danmark på sin jakt efter det försvunna skeppet. Besöket försjönk i glömska i Trollhätta­ns historia.

Jag själv är idag del av en normkritis­k forskargru­pp vid Högskolan Väst. Vi forskar om normer som begränsar att vård- och hälsoarbet­e ges på lika villkor till alla och om hur vi kan få syn på och förändra dessa normer. Marys och högskolans vägar korsas i tron på kunskapens kraft och att vi inte accepterar att människor behandlas och bemöts felaktigt på grundval av medvetna eller omedvetna normer.

När jag nu bokstavlig­en går i hennes fotspår vid kanalen tänker jag på att hon lämnade en stafettpin­ne här 1795, en stafettpin­ne som vi i forskargru­ppen drygt 200 år senare plockat upp. Det är verkligen på tiden! Det är inte exakt samma normer som Mary kämpade mot som begränsar oss idag, men vi fortsätter arbetet med att uppmärksam­ma maktskilln­ader mellan människor och vilka konsekvens­er de kan få.

Ett minnesmärk­e över Marys besök i Trollhätta­n skulle påminna oss om att arbetet kring människors lika värde är lika relevant idag som för 200 år sedan. Det är dags att Marys stafettpin­ne plockas upp.

 ?? BILD: WIKIPEDIA ?? Mary Wollstonec­raft besökte inte bara Trollhätta­n utan även Munkedal på sin resa genom Sverige.
BILD: WIKIPEDIA Mary Wollstonec­raft besökte inte bara Trollhätta­n utan även Munkedal på sin resa genom Sverige.
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden