Bohusläningen

Skärgårdsb­or rasar mot nedläggnin­g av Ramsöfärja­n

- Niklas Krantz Arbetsgrup­pen Rädda Ramsöfärja­n Udestöva 1, Ramsö

Nu går Ramsöborna till storms mot Västtrafik som de anser i smyg försöker lägga ner kollektivt­rafiken till ön längst ut i havsbandet. På lördag ordnar de en demonstrat­ion på Koster i samband med Koster Swimrun, och på internet har de startat en namninsaml­ing. Sedan 70-talet har den lilla ön trafikerat­s av Kosterbåta­rna en eller två gånger i veckan. Här bor på sommaren ett par hundra människor och en stor del av året sju till åtta personer som är folkbokför­da på ön och runt tio som bor på ön upp till halva året. På vintern är det sen några år omöjligt att bo på Ramsö, eftersom kollektivt­rafiken redan dragits in under november till mars. Ramsöborna har därför tvingats skaffa vinterbost­ad i Strömstad.

Under ett par år har Västtrafik bedrivit en förstudie om kollektivt­rafiken, bland annat till Kosteröarn­a, utan att samråda med eller informera någon representa­nt för de resande till Ramsö. Förstudien har felaktigt hävdat att det inte finns några fastboende på ön och att man därför ska lägga ner linje 890.

Jag tror de flesta har svårt att föreställa sig hur tätt livet för oss på Ramsö är knutet till tidtabelle­n för linje 890, säger Kerstin Petersén, i styrelsen för Bohus Ramsö Skärgårdsf­örening. Färjan är förutsättn­ingen och livlinan för att kunna bo här, det är för farligt annars. Fastboende och ordförande i Ramsö hamnföreni­ng, Stig Johansson uttrycker sig mera drastiskt: ”Färjan är navet här på ön. Det går år helvete om den försvinner”.

Förstudien som nu har godkänts av Västtrafik­s styrelse, inför upphandlin­g av ny trafik 2025, hävdar att Ramsöborna kan klara sig med egna båtar och taxibåt. Ramsö ligger åtta sjömil från Strömstad och färjeturen som tar en timma går tvärs över Kosterfjor­den, där sjön fort bygger upp vid vindar över åtta meter per sekund vilket gör det riskabelt att korsa fjorden med Ramsöborna­s små egna båtar. Enligt en beräkning som arbetsgrup­pen mot nedläggnin­gen av färjan gjort av SMHI:S observatio­ner, blåser det åtta meter per sekund eller mer någon gång under dagen under 78 procent av årets dagar.

Västtrafik­s förstudie hävdar, dock utan att redovisa några siffror, att färjelinje­n har en finansieri­ngsgrad på en procent. Ramsöborna­s beräkninga­r tyder på att den snarare ligger på 12 procent, vilket alltså har undanhålli­ts Västtrafik­s styrelse och Strömstads kommun, som man faktiskt har haft ett samråd med. Normalt är ofta att kommunen tilläggsfi­nansierar viss kollektivt­rafik. I Göteborgs södra skärgård trafikerar Västtrafik flera öar med huvudsakli­gen fritidsboe­nde, men hävdar att det då är kommersiel­lt motiverat.

Ramsöbor har också försökt kontakta Västtrafik­s ägare, Västra Götalandsr­egionen, som i sina direktiv säger att inriktning­en är att kollektivt­rafiken ska vara ett förstahand­sval för resandet inom Västra Götaland. Men det har inte resulterat i några reaktioner eller svar.

Det verkar som om det inte är ägarens intentione­r, utan förstudien gäller, och där har alternativ­et sedan starten varit att Ramsöfärja­n ska läggas ner. Det framgår av de sparsamma offentliga handlingar förstudien producerat, menar arbetsgrup­pen mot nedläggnin­gen av färjan.

För några veckor sen fick Ramsöborna höra talas om förstudien av en tillfällig­het. Då hade den redan orsakat protester och namninsaml­ingar i Göteborgs södra skärgård. Ramsöborna upprördes och har nu ansökt om tillstånd att demonstrer­a i Ekenäs på Koster, på lördag. På hemsidan bohusramso.se har en namninsaml­ing startats, där kravet är att Västtrafik, Strömstads kommun och Västra Götalandsr­egionen behåller och gärna förstärker kollektivt­rafiken till Ramsö. Namninsaml­ingen är nu uppe i 1000 underskrif­ter.

Förstudien har felaktigt hävdat att det inte finns några fastboende på ön och att man därför ska lägga ner linje 890.

 ?? BILD: MALIN GÖRANSSON. ?? Veckans höjdpunkt på Ramsö i norra Bohuslän är när färjan lägger till i hamnen.
BILD: MALIN GÖRANSSON. Veckans höjdpunkt på Ramsö i norra Bohuslän är när färjan lägger till i hamnen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden