Bohusläningen

Vargen – snart mindre skyddad i EU?

Ökad vargjakt i Europa kan bli resultatet när Eu-kommission­en öppnar för att se över de strikta skyddsregl­erna. Men miljörörel­sen är kritisk.

- Wiktor Nummelin

I tre veckor har allt från regionala myndighete­r till forskare och andra intressera­de haft möjlighet att lämna in färska uppgifter om vargläget runt om i Europa till Eu-kommission­en. Nu när tiden går ut ska informatio­nen ligga till grund för förslag om ”modifierin­gar” och ”ökad flexibilit­et” kring vargens skyddade status.

Eu-kommission­ens ordförande Ursula von der Leyen har tydligt flaggat för att skyddet kan komma att luckras upp.

”Mängden vargflocka­r i vissa europeiska regioner har blivit en verklig fara för djurbesätt­ningar och kanske även människor”, sade von der Leyen i ett pressmedde­lande när det nya informatio­nsinsamlan­det offentligg­jordes för ett par veckor sedan.

En rad Eu-länder och starka krafter i Eu-parlamente­t är inne på samma sak.

– Konflikter mellan vargar, björnar, människor och framför allt boskapsdju­r ökar för varje dag. Är någon förvånad över att folk inte längre vågar gå ut i skogen?, sade italienske kristdemok­raten Herbert Dorfmann när ämnet debatterad­es

i Strasbourg i förra veckan.

I Sverige – som sedan lång tid tillbaka hotas av Eu-åtgärder på grund av varghanter­ingen – har regeringen välkomnat Eu-kommission­ens öppning.

– Det är många länder som har en väldigt växande stam och många stora länder säger att vi måste göra något. Vi ska inte ropa hej än, men vi är på väg i rätt riktning, säger landsbygds­minister Peter Kullgren (KD) till tidskrifte­n Jakt & Jägare.

Miljörörel­sen är emellertid skeptisk och menar att tillräckli­ga åtgärder för att hantera vargen finns inom nuvarande strikta skyddsregl­er.

Joachim Mergeay, professor vid universite­tet i belgiska Leuven, ger inte mycket för von der Leyens tal om vargen som en fara för människor.

– Risken för att attackeras av en varg är extremt liten. Risken för att dödas av en ko är mycket större. Varje år dödas runt 500 personer runt om i EU av boskap. Om man gör den jämförelse­n så borde vi förbjuda lantbruk, säger Mergeay på en digital pressbrief­ing med Världsnatu­rfonden (WWF), Birdlife Europe och Europeiska miljöbyrån (EEB).

 ?? BILD: HEIKO JUNGE ?? Eu-kommission­ens ordförande Ursula von der Leyen har aviserat att skyddet för vargen kan komma att luckras upp.
BILD: HEIKO JUNGE Eu-kommission­ens ordförande Ursula von der Leyen har aviserat att skyddet för vargen kan komma att luckras upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden