Ahlem och Ada­ma buss­luf­far till nya plat­ser

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Upp­täck en ny ort, kol­la in snyg­ga lyx­vil­lor och hit­ta på bus. När Nors­borgs­bor­na Ahlem Haggui och Ada­ma Mbye har trå­kigt hop­par de på förs­ta bäs­ta buss till en okänd des­ti­na­tion. Bot­kyr­kaDi­rekt häng­de med dem på ut upp­täcks­re­sa en ef­ter­mid­dag.

Kloc­kan är halv två på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen och klass­kom­pi­sar­na Ahlem och Ada­ma har just slu­tat sko­lan. Nu står de ne­re vid buss­håll­plat­sen och fun­de­rar på vil­ken buss de ska hop­pa på idag.

– Man vill se nå­got nytt, åka nå­gon­stans där man in­te va­rit för­ut. Jag hop­pas att vi får se nå­got nytt och nå­got fint idag. Vi bru­kar hop­pa av där det känns bäst, för­kla­rar Ahlem.

Det blir buss 708 mot Rön­ninge sta­tion. Bus­sen rul­lar in, tje­jer­na går på och sät­ter sig längst bak i bus­sen.

– Det är bäs­ta plat­sen. Det är skö­nast, man har plats och ing­en stör, sä­ger Ada­ma, me­dan bus­sen kör upp på Eriks­bergså­sen och bju­der på en svind­lan­de ut­sikt över Nors­borg.

Ha­de trå­kigt

Buss­luf­fan­det bör­ja­de en ef­ter­mid­dag när de­ras kom­pis­gäng ha­de trå­kigt. En av dem hop­pa­de plöts­ligt på bus­sen till Hud­dinge cent­rum och de and­ra häng­de på.

– Det var kul! Vi gick över till Fle­mings­berg, jag ha­de ald­rig sett det! Sen för­sök­te vi hit­ta pen­deln och åka till Tul­linge, men vi hit­ta­de in­te den, sä­ger Ahlem.

De åker på si­na upp­täcks- fär­der en el­ler två gång­er i vec­kan. Of­ta går de ba­ra runt och tit­tar på om­rå­de­na och jäm­för med sin egen hem­ort Nors­borg. Tit­tar på lyx­vil­lor och dröm­mer om att bo i dem. Ibland hit­tar de på bus. Som att hop­pa in i en glass­frys el­ler gå fram till främ­ling­ar och låt­sas att de kän­ner varann.

– ” Hej Ma­ria, har du plug­gat till mat­te­pro­vet?” kan vi sä­ga. Det är ro­ligt att se hur folk re­a­ge­rar. Vi ba­ra sko­jar och me­nar ing­et il­la allt­så, sä­ger Ada­ma.

Hop­par av i Sa­lem

Buss 708 har pas­se­rat St Botvids kyr­ka, sjön Aspen och vil­la­om­rå­den i gräns­lan­det mel­lan Bot­kyr­ka och Sa­lem. Bus­sen stan­nar i Sa­lems cent­rum. Ahlem tit­tar på Ada­ma. De be­stäm­mer sig för att hop­pa av i det so­li­ga, ef­ter­mid­dags­söm­ni­ga cent­ru­met.

– Det är an­norlun­da, kon­sta­te­rar Ahlem när de går ge­nom det in­gla­sa­de cent­ru­met.

– Det är li­te trå­kigt tyc­ker jag, det är för lugnt och tyst. Nors­borg är bätt­re, sä­ger Ada­ma och Ahlem nic­kar.

Ibland åker de tun­nel­ba­na och tåg ock­så. Men buss är li­te mer även­tyr. Den går in­te i en rak lin­je och man vet in­te rik­tigt var man ham­nar, för­kla­rar de. Att åka vil­se är de in­te oro­li­ga för.

– Nej, vi vet att vi hit­tar till­ba­ka, sä­ger Ahlem.

Ef­ter en halv­tim­me i Sa­lems cent­rum där de gått in i en mat­af­fär, hängt på bib­li­o­te­ket och sut­tit på en bänk, går re­san hemåt igen.

– Jag tror att många in­te vå­gar läm­na sin ort, de är räd­da att tap­pa bort sig el­ler ham­na i kni­pa. Men det är bra att ha koll på al­la om­rå­den. Till ex­em­pel om din mam­ma ber dig åka och kö­pa nå­got nå­gon­stans så har du re­dan va­rit där och kan om­rå­det, sä­ger Ahlem.

– Du kan få nya vän­ner ock­så, fyl­ler Ada­ma i.

Bus­sen stan­nar på Tomt­ber­ga­vä­gen och tje­jer­na går av.

– Nors­borg är bäst, det är vår för­ort. På and­ra stäl­len kän­ner vi oss in­te hem­ma, det är här vi bor, sä­ger Ada­ma.

Vi gick över till Fle­mings­berg, jag ha­de ald­rig sett det!

FOTO: HENRIK LINDSTEDT

UPPTÄCKTRESANDE. Vi träf­fa­de Ada­ma Mbye och Ahlem Haggui och häng­de med på de­ras buss­luff till Sa­lems cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.