Vår­bergs­top­pen ska rustas – får få­gel­torn

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Det som för vis­sa fram­står som me­nings­lö­sa fladd­ran­de fjä­der­fän, det är bland det bäs­ta To­mas Vik­tor vet. Han är få­gel­skå­da­re och ord­fö­ran­de i Stock­holms or­ni­to­lo­gis­ka för­e­ning och på Vår­bergs­top­pen, ba­ra ett sten­kast från sitt hem, har han fullt upp.

To­talt un­der ett år bru­kar runt 130 oli­ka få­gel­ar­ter häc­ka här – näs­tan hälf­ten av al­la Sve­ri­ges ar­ter. To­mas Vik­tor rik­tar öro­nen mot någ­ra bus­kar, läng­re upp på top­pen. Där­i­från hörs en av Vår­bergs­top­pens mest ty­pis­ka be­sö­ka­re – Törn­sång­a­ren, som fly­ger hit var­je år från Syd­af­ri­ka.

Här och var syns tec­ken på att det här är en konst­gjord plats, ska­pad av mas­sor­na från byg­get av tun­nel­ba­nan.

– Ser du vas­sen där? Från bör­jan var det här re­na grus­ta­get, men man täck­te det med bland an­nat gam­mal sjö­bot­ten, så vasspar­ti­er­na har stuc­kit upp här se­dan dess, för­kla­rar To­mas Vik­tor.

Väl på top­pen är ut­sik­ten mils­vid. Åt ena hål­let: Vår­by, Fitt­ja, Al­by än­da till Sö­der­täl­je. Åt and­ra si­dan: Skär­hol­men, Ekerö, Glo­ben, Kak­näs­tor­net, Åkers­ber­ga.

Kort och gott: En få­gel­skå­da­res drömp­lats.

– Flytt­fåg­lar­na som kom­mer sö­der­i­från på vå­ren an­vän­der Vår­bergs­top­pen som ett land­mär­ke – de sik­tar in sig här på vägen nord­ost. När sva­nar­na fly­ger in här i mars fly­ger de så nä­ra att man näs­tan kan kän­na ving­su­set från dem!

FOTO: CLAUDIO BRITOS

PÅ SPANING. Vår­bergs­top­pen ska bli än­nu bätt­re för få­gel­skå­da­re. To­mas Vik­tor är ord­fö­ran­de i Stock­holms or­ni­to­lo­gis­ka för­e­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.