– blev bi­ten i tån av huggorm

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER - Fahir Pa­pe­lar

be­net, så jag har va­rit sjuk­skri­ven i en vec­ka nu.

Jo­nas Wahl­ström, äga­re av Skan­sen akva­ri­et, me­nar att huggor­mar är lug­na va­rel­ser.

– Huggor­mar är in­te ag­gres­si­va. De vän­tar på att du ska pas­se­ra och lå­ter dig va­ra så länge de in­te blir pro­vo­ce­ra­de. Men ko wmer man för nä­ra el­ler rå­kar tram­pa på dem så kom­mer de att för­sva­ra sig, sä­ger Jo­nas Wahl­ström.

Han be­rät­tar att en per­son dör un­ge­fär var­je åt­ton­de år av orm­bett. Döds­fall i sam­band med fäs­ting­ar och ge­ting­ar är hög­re.

Men vad ska man gö­ra om man blir bi­ten?

– Man ska in­te gö­ra som John Way­ne gör i cow­boy­fil­mer­na, skä­ra upp så­ret och lå­ta det blö­da ut li­te. Ut­an man ska ta det lugnt och ringa vård­cen­tra­len. Fahir Pa­pe­lar

Bet­tet kom­mer in­te få Mia att änd­ra si­na va­nor.

– Jag kom­mer nog att gå där igen. Men näs­ta gång kom­mer jag ha bätt­re skor på mig och in­te san­da­ler. Sen kom­mer jag att tän­ka för mig li­te ex­tra nu när jag vet vad man ska gö­ra, sä­ger Mia.

Man ska in­te gö­ra som John Way­ne gör i cow­boy­fil­mer­na, skä­ra upp så­ret och lå­ta det blö­da ut li­te.

Jo­nas Wahl­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.