Över­däck­ning och skolsats­ning­ar

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

En över­däck­ning av mo­tor­vägs­sträc­kan från Horn­bach ner till Fitt­ja­vi­ken skul­le kos­ta cir­ka två mil­jar­der upp­skat­tar L, vil­ket stat­li­ga Tra­fik­ver­ket skul­le be­ta­la det mesta av.

I av­vak­tan på en så­dan lös­ning tän­ker sig L att man byg­ger tem­po­rä­ra bro­ar över E4:an, vil­ket ock­så skul­le ge fler kun­der till bu­ti­ker och va­ru­hus i om­rå­det.

Bland L-för­sla­gen för att mins­ka seg­re­ga­tio­nen finns ock­så sats­ning­ar på so­ci­al­tjänst och sko­la.

– Jag tror in­te på kos­me­ti­ka som att bus­sa ele­ver kors och tvärs i kom­mu­nen. Det är lä­rar­na man mås­te sat­sa på och på bra skol­le­da­re, sä­ger grupple­da­ren Lars Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.