Spad­tag för cric­ket­cen­ter

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Nu tas förs­ta spad­ta­get till en Cric­ketan­lägg­ning på Kärs­by­fäl­tet. Cric­ketan­lägg­ning­en byggs i sam­ver­kan med Hud­dinge kom­mun och Stock­holms id­rotts­för­bund. I sam­band med spad­ta­get vid Cric­ket­cent­ret in­vigs även en konst­gräs­plan i Vall­mo­par­ken kl. 16.30. Den byggs på ini­ti­a­tiv av bo­en­de i om­rå­det som skic­kat in ett med­bor­gar­för­slag till kom­mu­nen. fre­dag 8 ju­ni kl. 15.

Kärs­by­vä­gen, Nors­borg.

Det är vär­me­böl­ja

i Stock­holm, och den ser ut att hål­la i sig ett tag till. Det gör att vi an­vän­der ovan­ligt myc­ket vat­ten just nu. För att kun­na sä­ker­stäl­la vat­ten­för­sörj­ning­en be­hö­ver vi hjäl­pas åt att an­vän­da vatt­net smart. Stock­holm Vat­ten och Av­fall och Norr­vat­ten, som till­sam­mans för­ser Bot­kyr­ka kom­mun och stör­re de­len av Stock­holms­om­rå­det med vat­ten, ber där­för stock­hol­mar­na att in­te an­vän­da vat­ten i onö­dan. Vå­ra vat­ten­verk job­bar för fullt och lig­ger snart på maxka­pa­ci­tet. För att kun­na sä­ker­stäl­la för­sörj­ning­en be­hö­ver vi hjäl­pas åt att an­vän­da vatt­net smart.

Läs smar­ta tips för att spa­ra på vatt­net på bot­kyr­ka.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.