Där ör­nar mö­ter lo­djur och Stock­holms glöm­da histo­ria

BotkyrkaDirekt Norra - - REDAKTIONEN PÅ LUFFEN -

Per­fekt klipp­ta häc­kar, blå­gu­la flag­gor och ra­bat­ter i ra­ka led mel­lan orm­vrå­kar och lo­djur. Många av sport­stu­gor­na i Gran­by ko­lo­ni­om­rå­de flyt­ta­des från Års­ta och Da­len till Pa­ra­di­set när Stock­holm bygg­des ut. Vi häl­sar på som­mar­gäs­ter­na Björn och Ca­ri­na Lind­kvist.

Det är helt him­melskt här. Mel­lan Pa­ra­di­sets na­tur­re­ser­vat och få­gel­sjön Liss­ma­sjön. Vi har ör­nar och orm­vrå­kar som fly­ger över hu­vu­det på oss.

För någ­ra år se­dan gick ett lo­djur här. Jag såg spå­ren av de sto­ra tas­sar­na. Men man ser dem ald­rig, så myc­ket som jag gått i sko­gen. I vå­ras blev en orrtupp där up­pe helt to­kig och knäpp. Så fort man gick ut gick den till at­tack. De blev tvung­na att spär­ra av om­rå­det, men han hit­ta­de sig en hö­na och lug­na­de ner sig.

Många här är pen­sio­nä­rer men det sker ett ge­ne­ra­tions­skif­te nu. Många unga barn­fa­mil­jer kö­per en tomt. Hör ni hur tyst det är? Kom till­ba­ka om någ­ra vec­kor, då är det liv här.

Fle­ra av hu­sen här har flyt­tats från Års­ta och Da­len, när det bör­ja­de byg­gas där. Förr i ti­den var de här stu­gor­na som­mar­hem för ar­be­ta­re. Vi hyr­de mar­ken och den fick in­te kos­ta mer än att van­ligt folk ha­de råd. Men nu är det an­norlun­da. Mäk­lar­na an­non­se­rar ut ett sånt här hus för 850 000 kro­nor. Det är en förjäk­la vär­deök­ning som är li­te synd. Men det är ju så det bli­vit i he­la Stock­holm.

Vi läm­nar lä­gen­he­ten på Klockarvä­gen i Hud­dinge och flyt­tar hit mars och stan­nar till ok­to­ber. Egent­li­gen skul­le man kun­na bo så här året om. Vi gjor­de det ett år, när de stam­byt­te hem­ma. En och en halv me­ter snö och 28 mi­nus­gra­der. Men det gick bra, det var ba­ra att el­da på i ka­mi­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.