Löp­ning + teater = Odys­sé­en

Odys­seus är trött. Kri­get i Tro­ja var långt och svårt. Nu vill han hem. Hem till sin drott­ning Pe­ne­lo­pe, som vän­tar på ho­nom i Hud­dinge cent­rum. Men väg dit är lång – ett ma­ra­ton när­ma­re be­stämt.

BotkyrkaDirekt Norra - - REDAKTIONEN PÅ LUFFEN - Text och foto: Han­na Thå­ström

Sång­mö sjung om den man som fick länge i skif­tan­de öden ir­ra om­kring när han Tro­ja för­stört den he­li­ga sta­den” Ro­pen ekar takt­fast i sko­gar­na längs Sörm­lands­le­den i trak­ter­na runt Bulls­ta i Grö­dinge. En röst ro­par, fy­ra and­ra sva­rar med sam­ma rad. Det är te­a­ter­grup­pen Sláva som är ute och trä­nar in­för hös­tens upp­sätt­ning av Odys­sé­en.

Trä­nar är rätt ord, för fö­re­ställ­ning­en sker i form av ett ma­ra­ton, från Jär­na där säll­ska­pet for­ma­des till Hud­dinge cent­rum, där den per­ma­nen­ta sce­nen Ton­sa­len finns idag.

– Att springa till­sam­mans har all­tid va­rit en av vå­ra me­to­der. När man spring­er är man in­te helt i ba­lans, man fal­ler. Och när man gör det i grupp hän­der det nå­got, sä­ger Ma­ria af Klint­berg, te­a­ter­chef och ak­tör på Sláva.

In­te unik me­tod

Att an­vän­da löp­ning som me­tod in­om te­a­tern är in­te unikt för Sláva. Re­dan på 30-ta­let in­flu­e­ra­des den frans­ke re­gis­sö­ren An­to­nin Ar­taud av de mex­i­kans­ka ur­sprungs­fol­ket Ta­ra­hu­ma­ra, som på se­na­re år blev brett kän­da ge­nom löpar­bo­ken Born to Run. De­ras löp­stil går igen hos Slávas skå­de­spe­la­re.

Ex­akt hur upp­sätt­ning­en kom­mer se ut vet ing­en än. Ska man hål­la sig till stör­re vägar, där det är lät­ta­re för publi­ken att föl­ja med? El­ler väl­ja skogs­vä­gar­na, som är vack­ra­re och ger ro­li­ga­re löp­ning? Det är en av frå­gor­na som ska bör­ja be­sva­ras un­der da­gens löp­tur längs Sörm­lands­le­den, med sik­te på Kors­näs gård i Grö­dinge.

– Folk frå­gar om jag ska va­ra i ka­rak­tä­ren un­der he­la löp­ning­en. Men ka­rak­tär.... då tän­ker jag Dra­ma­ten­pjäs. Det här är nå­got an­nat... Mer som en lek, fast job­big. Men det ska va­ra job­bigt, det är ju en tra­ge­di, kon­sta­te­rar Da­ni­el Rud­holm, som ska springa rol­len som Odys­seus.

Mö­ter publi­ken

På oli­ka plat­ser längs sträc­kan gör lö­par­na stopp och mö­ter publi­ken. Var­je plats re­pre­sen­te­rar en el­ler fle­ra av öar­na där Odys­seus ham­nar un­der sin färd hem från kri­get i Tro­ja. Lo­gisti­ken kring pro­jek­tet blir a och o, spår Ma­ria af Klint­berg.

– Det be­hövs bus­sar, to­a­let­ter, mat... Vi kom­mer be­hö­va svin- myc­ket hjälp! Om­kring hund­ra från te­a­tern kom­mer del­ta, med kö­ren och barn- och ung­doms­grup­per­na. Och så har vi ta­git kon­takt med för­e­ning­ar i Hud­dinge, och en te­a­ter­grupp med unga tje­jer från Sö­der­täl­je som kom­mer va­ra med på ett av stop­pen. Vi blir nog om­kring 300 to­talt, sä­ger hon.

Men var­för sät­ta upp en snart 3000 år gam­mal pjäs, och dess­utom på ett så krång­ligt sätt?

– Odys­sé­en hand­lar om en far­lig irr­färd över Me­del­ha­vet. Sam­ma be­rät­tel­se finns hos många i vår ung­doms­grupp med unga en­sam­kom­man­de. De­ras öden bol­la­des in­te av gu­dar, men av smugg­la­re och and­ra. På nå­got sätt ska de­ras upp­le­vel­ser vä­vas in i fö­re­ställ­ning­en, be­rät­tar Ma­ria af Klint­berg.

Folk frå­gar om jag ska va­ra i ka­rak­tä­ren un­der he­la löp­ning­en. Men ka­rak­tär.... då tän­ker jag Dra­ma­ten­pjäs. Det här är nå­got an­nat...

TEKNIKTRÄNING. Bakläng­eslöp­ning lyf­ter löp­ste­get. ”Vi har ta­git ef­ter Ta­ra­hu­ma­rain­di­a­ner­nas tek­nik. De spring­er med långa steg och sät­ter ner tår­na först”, be­rät­tar skå­de­spe­la­ren Vik­to­ria Siwek.

2800 ÅR GAM­MAL TEXT. Odys­sé­en be­rät­tar om kri­ga­ren Odys­seus hem­färd ef­ter kri­get i Tro­ja.

KRIGARE. Längs de­lar av sträc­kan bär lö­par­na spjut, pre­cis som de gam­la gre­kis­ka kri­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.