M änd­rar sig om Tum­ba skog – vill rös­ta nej

I kom­mun­full­mäk­ti­ge rös­ta­de Mo­de­ra­ter­na ja till 550 nya bo­stä­der i Tum­ba skog. Tre må­na­der se­na­re har de änd­rat upp­fatt­ning. ”Vi mås­te säk­ra dricks­vatt­net”, sä­ger Stina Lund­gren (M), op­po­si­tions­råd.

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Hen­rik Lindstedt

Först tvär­vän­de Mil­jö­par­ti­et. Nu tvär­vän­der Mo­de­ra­ter­na. Pla­ner­na att byg­ga 550 nya bo­stä­der i Tum­ba skog har in­te läng­re stöd av en ma­jo­ri­tet i Bot­kyr­ka kom­mun­full­mäk­ti­ge. Pro­ble­met är ba­ra att be­slu­tet re­dan är klub­bat, av bland an­nat Mo­de­ra­ter­na.

Var­för gör ni det här nu och in­te in­nan det klub­ba­des?

– Den in­for­ma­tion vi ha­de var att man ha­de gjort al­la kon­trol­ler in­nan vi gick till be­slut. Men vad vi för­står nu stäm­mer in­te det. Bland an­nat att det in­te kom­mer gå att säk­ra dricks­vatt­net med den här ex­plo­a­te­rings­gra­den, sä­ger Stina Lund­gren (M), op­po­si­tions­råd.

Frå­gan är vad det kan ha för be­ty­del­se. Be­slu­tet är re­dan är fat­tat.

Idag lig­ger bol­len hos markoch mil­jö­dom­sto­len, då bo­en­de i Se­ger­sjö har över­kla­gat k o mmun­full­mäk­ti­ges be­slut om de­talj­plan. Om dom­sto­len av­slår över­kla­gan kom­mer det klub­ba­de be­slu­tet be­stå. Då har Mo­de­ra­ter­nas nya ställ­nings­ta­gan­de ing­en be­ty­del­se.

Men om dom­sto­len un­der­kän­ner full­mäk­ti­ges be­slut, då kom­mer ären­det att gå till­ba­ka till sam­hälls­bygg­nads­nämn­den. Fort­fa­ran­de finns det en ma­jo­ri­tet för be­slu­tet, men med Mo­de­ra­ter­nas nej har mot­stån­det växt. Kanske kan de få fler av si­na al­li­an­skol­le­gor att by­ta si­da.

Be­hövs in­te fler nya bo­stä­der?

– Jo, men då får vi för­sö­ka hit­ta an­nan mark helt en­kelt, där det in­te är en vat­ten­täkt. Vi kan ock­så tän­ka oss en mind­re ex­plo­a­te­ring i Tum­ba skog, un­ge­fär 50 mind­re små­hus.

IL­LUST­RA­TION: WHITE ARIKTEKTER/SHH BOSTAD

NEJ. M änd­rar sig om Tum­ba skog, dock tre må­na­der ef­ter att de­talj­pla­nen klub­bats.

Stina Lund­gren (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.