Sve­ri­ge mås­te bli det land det en gång var

BotkyrkaDirekt Norra - - ÅSIKT & DEBATT -

Den 6 ju­ni är svens­kar­nas dag. Vi är många som kom­mer att nju­ta av na­tio­nal­da­gen un­der den här­li­ga som­mar­vär­men. Ge­men­skap och dans är det ing­et snack om. Den blå­gu­la fär­gen och kor­set på den svens­ka flag­gan re­pre­sen­te­rar mig och mitt nya land.

Jag är glad över att va­ra född och upp­vux­en i det­ta fan­tas­tis­ka och av­långa land. Det land som har den bäs­ta väl­fär­den i värl­den. Där var och en av oss kan för­verk­li­ga si­na dröm­mar i fred. Där vi al­la hjälps åt. Det är nå­got vi al­la mås­te ta va­ra på.

Oro­lig­he­ter i värl­den led­de till att hund­ra tu­sen­tals män­ni­skor sök­te sig just till Sve­ri­ge. Då är det ock­så mest lämp­ligt att de an­pas­sar sig till sitt nya hem­land. Al­la ska vär­de­sät­ta svens­ka vär­de­ring­ar samt nor­mer och in­te tvärtom. Män­ni­skor­na som störs av svens­ka flag­gan el­ler tra­di­tio­ner­na, bör tän­ka på om de över­hu­vud­ta­get bor i rätt land. Sve­ri­ge ska in­te rät­ta sig ef­ter ny­an­län­das tra­di­tio­ner.

I det­ta land mås­te man i förs­ta hand vär­na om si­na eg­na med­bor­ga­re och fo­ku­se­ra på de ut­ma­ning­ar som finns i sam­häl­let. Det är in­te rim­ligt att Sve­ri­ge tar emot hund­ra tu­sen­tals flyk­ting­ar på så kort tid. Hur ska man kun­na er­bju­da ett bra liv för de män­ni­skor som sö­ker sig hit, om väl­digt få har möj­lig­het att få ett jobb och en bostad. Vi får in­te ha en mi­gra­tions­po­li­tik som ho­tar svensk väl­färd. Sve­ri­ge kan in­te själv rädda he­la värl­den. Det krävs ett glo­balt sam­ar­be­te för att gö­ra det.

Sve­ri­ge mås­te åter bli det land den en gång va­rit. Sä­kert och tryggt. Där män­ni­skor kun­de so­va med olåsta dör­rar. Där räds­la in­te präg­la­de var­da­gen. Lan­det vars sko­lor och sjuk­vård värl­den en gång såg upp till. Idag har vi fått säm­re sko­lor, ut­an­för­skap och seg­re­ga­tion i Sve­ri­ge. Det mås­te vi änd­ra på. Det krävs att vi al­la tar vårt an­svar.

Det är in­te fel el­ler ra­sis­tiskt att för­sva­ra svensk vär­de­grund, ut­an det är att va­ra svensk.

Aday Bet­hkin­ne, Nors­borgs­bo, kom­mun- och riks­dags­kan­di­dat för Krist­de­mo­kra­ter­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.