Jo­han Au­gust häl­sar – från 1872

”Far­väl du kä­ra fos­ter­land”, knac­kar kvarn­dräng­en Jo­han Au­gust An­ders­son in i ste­nen ovan­för vat­ten­fal­let. Året är 1872, han är 22 år och ska emi­gre­ra från Ful­lers­ta till Ame­ri­kat. 146 år se­na­re hit­tar ny­in­flyt­ta­de Ro­bert ett hem­ligt lönn­fack i gol­vet und

BotkyrkaDirekt Norra - - SÖDRA SIDAN -

Ro­bert Berg­gren vi­sar häls­ning­en i ste­nen. Den gam­la kvar­nen, som bör­ja­de ma­lan­det år 1689 och drevs av ett fem me­ter högt fall i Full ersta­ån, är bor­ta se­dan länge. Men kvarn­tor­pen står kvar och där bor han med fru, svär­mor och ett gäng is­lands­häs­tar.

– Pla­nen är att det ska bli ett ge­ne­ra­tions­bo­en­de här, li­te som förr i ti­den, sä­ger han.

Han hål­ler pre­cis på att re­stau­re­ra det mind­re tor­pet, byggt i bör­jan av 1900-ta­let. För någ­ra da­gar se­dan gjor­de han ett ovän­tat fynd där – un­der ett plats­byggt skåp bör­ja­de gol­vet plöts­ligt svik­ta när han stod på det.

– Där un­der var ett lön­fack!

Mörk opch djup gång

En mörk och djup gång öpp­na­de sig un­der gol­vet. Ro­bert Berg­gren, viss­te in­te vad han skul­le vän­ta sig.

– Jag var helt sä­ker på att jag skul­le hit­ta en dö­ing där ne­re. Men vi gick in och längst in hit­ta­de jag den här, sä­ger han och vi­sar upp hem­brän­nings­ap­pa­rat som nå­gon gömt där nå­gon gång.

Vem som läm­nat den där är det ing­en som vet. Kanske sam­ma per­son som dum­pa­de sprit­bu­tel­jer­na de hit­ta­de un­der al­ta­nen. Lönn­fac­ket vitt­nar än­då om en olag­lig verk­sam­het – hem­brän­ning är för­bju­det i lag se­dan 1855.

För Ro­bert Berg­gren är de små hu­sen det han all­tid drömt om. De lig­ger mitt i Göm­ma­rens na­tur­re­ser­vat all­de­les in­till den ut­ryck­nings­väg som skär ge­nom re­ser­va­tet, ba­ra någ­ra mi­nu­ters cy­kel­tur från Kung­ens kur­va.

– Det tar 35 mi­nu­ter att åka kom­mu­nalt till job­bet, det är som att bo på lan­det, fast mitt i stan. Det är det här jag all­tid drömt om, sä­ger han.

Jag var helt sä­ker på att jag skul­le hit­ta en dö­ing där ne­re.

Drar till Nor­da­me­ri­ka

Kvarn­dräng­en Jo­han Au­gust An­ders­son un­der­teck­nar sin in­skrip­tion med Au­gust i ru- nor och drar till Nor­da­me­ri­ka, där han så små­ning­om ham­nar i Can­non Ci­ty i Co­lo­ra­do. Han åter­vän­der ald­rig till Ful­lers­ta.

Men histo­ri­en le­ver kvar. Pre­cis som tor­pen mel­lan Kung­ens kur­va och Ful­lers­ta.

F FO­TO: JONAS GRÖNVIK OTO: JONAS GRÖNVIK FO­TO: JONAS GRÖNVIK

RENOVERAS. Ro­bert Berg­gren är i full fart med att by­ta ut väg­gar­na på det gam­la tor­pet. HÄLS­NING­EN. All­de­les i när­he­ten av där Ful­lers­ta kvarn stod läm­na­de Jo­han Au­gust An­ders­son sin sista häls­ning i Sve­ri­ge. FYN­DET. Det var i en dold käl­la­re som...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.