Ali vin­ner pris för sitt mod

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 -

Jag vill in­te att nå­gon ska be­hand­las il­la el­ler be­hö­va va­ra orolig och rädd.

… Ali Zar­da­di, Vår­by­bo som har skri­vit bo­ken ”Äng­eln och Spar­ven”. Du en av årets Ungt ku­rage-vin­na­re. Vad be­ty­der det här för dig?

– Det be­ty­der väl­digt myc­ket! Det känns bra att bli upp­märk­sam­mad för det jag käm­par och står upp för.

Vad är ci­vil­ku­rage för dig?

– Det är att hjäl­pa and­ra att hö­ja sin röst. Att vå­ga stå upp för and­ra även om man möts av mot­gång­ar. Det finns all­tid per­so­ner som ho­tar och ha­tar, men man ska in­te bry sig om dem. Man ska in­te va­ra rädd.

Var­för fick du pri­set?

– För att jag ger en­sam­kom­man­de en röst. De är en ut­satt grupp, där många får avslag och ris­ke­rar att skic­kas till­ba­ka. Jag age­rar för dem och käm­par för al­las li­ka vär­de. Jag vill in­te att nå­gon ska be­hand­las il­la el­ler be­hö­va va­ra orolig och rädd.

Trod­de du att du skul­le vin­na?

– Nej, det var helt ovän­tat. För­ra året var jag med på pris­ut­del­ning­en, ef­tersom en av mi­na vän­ner fick pri­set. Men jag ha­de in­te trott att jag skul­le få det här årets pris. Det var en glad över­rask­ning!

Vad blir ditt nästa steg?

– När jag väx­te upp sa min mam­ma att man ska käm­pa för att al­la i sin fa­milj ska må bra. Det är pre­cis det jag gör. Mi­na vän­ner är som mi­na brö­der och syst­rar. Nu har jag fått mer kraft och ener­gi att fort­sät­ta käm­pa. Men att jag har vun­nit det här pri­set be­ty­der in­te att jag är i mål. Jag kän­ner fort­fa­ran­de många som mår då­ligt och in­te vet om de får stan­na kvar i Sve­ri­ge. Mitt mål är att al­la ska få stan­na. Först då är jag klar.

BRY­TER TYSTNADEN. Ali Zar­da­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.