PÅ GÅNG

BotkyrkaDirekt Norra - - PÅ GÅNG -

SÖN 10 JU­NI FILMPREMIÄR

Film: En bra vec­ka för de­mo­kra­tin. Re­gis­sö­ren Cecilia Björk har gjort en hög­ak­tu­ell dokumentär som får åskå­da­ren att fun­de­ra över de­mo­kra­tins till­stånd i valå­rets Sve­ri­ge. En bra vec­ka för de­mo­kra­tin är en av­slö­jan­de och hu­mo­ris­tisk skild­ring av vårt sam­hälls­sy­stem, med Al­me­dals­vec­kan som spel­plats. Fil­men är en stu­die av hur po­li­tik sa­lu­förs i ett me­di­e­sam­häl­le där upp­märk­sam­het är hård­va­lu­ta. Pris: 50 kro­nor.

Tid: 14.15

Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen

SÖN 10 JU­NI GUIDAD TUR TUM­BA BRUK

Gui­de­tur med Curt Carls­son kloc­kan 12 som av­slu­tas på Tum­ba Bruks Mu­sik­pa­vil­jong där Bot­kyr­ka Brass spe­lar kl 14 till 15. Vi kom­mer få hö­ra och se Tum­ba Bruks gam­la histo­ria. Gui­de­tu­ren bör­jar vid Bruks­mu­se­et och vi vand­rar runt på Tum­ba Bruks­om­rå­det. Med­tag kaf­fe­korg. Gra­tis.

Tid: 12.00

Plats: Tum­ba bruks­mu­se­um

MÅN 11 JU­NI ÖP­PEN SCEN

Öp­pen scen med tid­skrif­ten Pon­ton. Kom in och lyss­na och få det nya num­ret. För al­la 14 till 21 år.

Tid: 17.30 till 19.00

Plats: Punkt127 - Bredängs bib­li­o­tek

TIS 12 JU­NI AR­KE­O­LOG FÖR EN KVÄLL

Följ med till sten­ål­ders­boplat­sen vid Kors­näs och hjälp ar­ke­o­lo­ger­na sål­la fram 5000 år gam­la fö­re­mål. Ta gär­na med egen mat­säck. Bra skor, mygg­stift och klä­der ef­ter vä­der. Det är ku­pe­rad skogs­ter­räng fram till såll­nings­plat­sen. Ro­ligt ock­så för barn i skol­ål­dern med för­äld­rar. Gra­tis. An­mä­lan till Ma­ria Frisk hem­ma99@hot­mail.com. Tid: 18.00 till 21.00 Plats: Kors­näs

TIS 12 MAJ TAIJI QIGONG

Lång­sam­ma rö­rel­ser som är väl­gö­ran­de för kropp och själ. Taiji qigong 30 min, för­djup­ning 15 min. Inga för­kun­ska­per be­hövs. All­tid drop-in, 50 kr/till­fäl­le, med Gud­run Khe­mi­ri, fy­si­o­te­ra­peut.

Tid: 12.00 till 12.45

Plats: Skär­hol­mens kyr­ka

ONS 13 JU­NI FÖRFATTARTRÄFF: SARA BERGMARK ELFGREN

Träf­fa för­fat­ta­ren till suc­cén ”Nor­ra La­tin”, en spän­nan­de fan­ta­sy i Stock­holmsmil­jö. Vi sam­las över en fi­ka i bibblans pro­gram­rum. Först pra­tar vi om ”Nor­ra La­tin” till­sam­mans med Sara. Du kan pra­ta, stäl­la frå­gor el­ler ba­ra lyss­na. Se­dan be­rät­tar Sara om sitt skri­van­de och ger oss si­na bäs­ta skriv­tips in­om fan­ta­sy. Chans att vin­na ett ex av ”Nor­ra La­tin” sig­ne­rad av Sara!

Tid: 17.00 till 18.30

Plats: Hu­vud­bib­li­o­te­ket, Hud­dinge

ONS 13 JU­NI WORKSHOP I FITTJAKÖKET

Fittjaköket är Bot­kyr­ka konst­halls ut­om­hus­plats för konst, mat och mö­ten. I ett par konst­con­tain­rar ska­par vi oli­ka pro­jekt till­sam­mans. Un­der som­ma­ren har Fittjaköket öp­pet ons­dag och fre­dag mel­lan 13 ju­ni och 17 au­gusti och bju­der in till matupp­le­vel­ser, works­hops för he­la fa­mil­jen, gäs­tan­de konst­nä­rer, spon­ta­na konst­pro­jekt, bröd­bak­ning, dans och myc­ket an­nat. Al­la ak­ti­vi­te­ter är gra­tis!

Tid: 13.00 till 16.00

Plats: Fitt­jakö­kets konst­con­tain­rar mel­lan Fittja cent­rum och Fitt­ja­sko­lan

ONS 13 JU­NI BALETT PÅ BIO

På Tum­ba­sce­nen vi­sas ba­let­ten ”Cop­pe­lia” i re­pris från Bolsjoj­te­a­tern i Moskva. Längd 2.45 in­klu­si­ve pa­us. Bil­jett­pris: 220 kro­nor. I pri­set in­går fi­ka.

Tid: 13.30

Plats: Tum­ba­sce­nen

TORS 14 JU­NI SÄLLSKAPSSPEL PÅ BIBBLAN

I som­mar gör vi om vårt sa­go­rum Glän­tan på Tum­ba bib­li­o­tek till ett säll­skaps­spel­rum! Vi kom­mer att ha allt från schack och cou­ron­ne till Just Dan­ce på Nin­ten­do swit­ch. Spe­la med di­na kom­pi­sar el­ler kom och träf­fa nya. Vi spe­lar med och mot varand­ra och fo­kus lig­ger på att ha kul till­sam­mans! Från 2-15 per­so­ner i ål­dern 8-15.

Tid: 10.00 till 12.00

Plats: Tum­ba bib­li­o­tek

TORS 14 JU­NI TORSDAGSDANS

Kind­bergs star­ta­de in mu­si­ka­lis­ka ba­na

1986 som ett blues­band, för att ef­ter ett år sad­la om för att spe­la dans­bands­mu­sik. Mu­siksti­len är tra­di­tio­nell dans­mu­sik med fräscht sound och en stänk av country. Pris: 170 kro­nor. Obs: En­dast med kort, swish el­ler för­köp.

Tid: 19.00 till 23.00

Plats: Hå­gel­by­par­ken

FRE 15 JU­NI PICKNICKKONSERT

Väl­kom­men till en pick­nick-kon­sert med Te­a­ter Sláva. Kom och njut av en glad och vac­ker ut­om­hus­kon­sert. Det blir sång, fa­nor, trum­mor, lu­rar och ryt­mer. För barn, ung­do­mar och fa­mil­jer. Kon­ser­ten är in­ter­ak­tiv så publi­ken va­ra gär­na va­ra med att pro­va på. Ef­ter kon­ser­ten blir det workshop för barn och unga. Ef­ter works­ho­pen bju­der vi på pick­nick.

Tid: 17.30 till 20.00

Plats: Vår­by gård, ut­an­för bib­li­o­te­ket

LÖR 16 JU­NI TOUGHEST

Toughest är Nor­dens störs­ta hin­der­ba­ne­lopp. Oav­sett om du spring­er själv el­ler i lag, täv­lar el­ler har skoj är Li­da den per­fek­ta mil­jön med va­ri­e­ran­de och ut­ma­nan­de ter­räng. Event­om­rå­det, där start och mål be­fin­ner sig, er­bju­der allt från mat och ak­ti­vi­te­ter till go­da möj­lig­he­ter att föl­ja lö­par­na och he­ja på vid någ­ra av de störs­ta hin­der­na.

Tid: 10.00 till 18.00

Plats: Li­da fri­lufts­gård

SÖN 17 JU­NI EID-FES­TI­VAL PÅ HÅGELBY

Stor mu­sikscen, folk­dans ”Dab­ka”, hopp­bor­gar, Cir­kus Cir­kör, pro­va på-ak­ti­vi­te­ter, an­sik­te och hen­na mål­ning med me­ra. Gra­tis. Tid: 15.00 till 20.00

Plats: Hå­gel­by­par­ken

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.