Om­skri­vet våld­täkts­mål till hov­rät­ten

I vint­ras fri­a­des tre män i tings­rät­ten för grov våld­täkt och med­hjälp till grov våld­täkt i ett trapp­hus i Fitt­ja. Nu tas det om­skriv­na fal­let upp i hov­rät­ten.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Det var i slu­tet av de­cem­ber för­ra året som de tre män som stått åta­la­de för grov våld­täkt och med­hjälp till grov våld­täkt fri­a­des av Sö­der­törns tings­rätt.

Nu står det klart att det om­ta­la­de fal­let tas upp av hov­rät­ten.

Bå­de do­men men ock­så po­lis­ut­red­ning­en fick ta emot en hel del kri­tik ef­ter fri­an­det i tings­rät­ten. Och bå­de åkla­ga­ren Mar­kus Hank­kio och mål­sä­gan­de­bi­trä­det Eli­sa­beth Mas­si Fritz med­de­la­de att de skul­le över­kla­ga do­men.

Vill dri­va själv

I maj i år gick dock åkla­ga­ren ut att han in­te skul­le dri­va fal­let vi­da­re, och i sam­band med det gick mål­sägar­bi­trä­det Eli­sa­beth Mas­siFritz ut med att hon och hen­nes kli­ent, kvin­nan, skul­le dri­va fal­let vi­da­re på egen hand.

”Jag fö­re­trä­der en mål­sä­gan­de som har va­rit ut­satt för en grym och hän­syns­lös våld­täkt. Nu när åkla­ga­ren åter­kal­lar sin över­kla­gan, mås­te jag gå ige­nom ären­det med min kli­ent och dis­ku­te­ra ären­det i dess hel­het. Frå­gan om vi ska dri­va över­kla­gan på egen hand el­ler ej kan jag in­te sva­ra på i dag”, skrev hon då i ett med­de­lan­de till Bot­kyr­kaDi­rekt.

Den sjun­de no­vem­ber in­leds för­hand­ling­ar­na i Svea hov­rätt.

FO­TO: SA­RA RINGSTRÖM

BROTTSPLATS? Hu­set (till väns­ter) där den miss­tänk­ta våld­täk­ten ska ha skett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.