Bot­kyrka­fö­re­tag årets ar­bets­gi­va­re

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

När Sam­hall de­la­de ut sitt pris Vi­sa vägen i re­gi­o­nen ära­des ett fö­re­tag i Bot­kyr­ka. Det var me­di­cin­tek­nik­fö­re­ta­get Bacti­gu­ard, som lig­ger i Tul­linge, som fick ta emot pri­set som årets ar­bets­gi­va­re. Här an­stäl­ler man per­so­nal från Sam­hall.

– Vi har 27 na­tio­na­li­te­ter på li­te drygt 100 an­ställ­da, Sam­halls med­ar­be­ta­re pas­sar rakt in i vår mång­fald. Al­la har verk­li­gen nå­got att bi­dra med och det är vik­tigt att stå upp för det. Det hand­lar in­te om att vi ska tjä­na peng­ar på det kon­cep­tet, ut­an vi gör det för att vi kan, sa Christian Kinch, vd på Bacti­gu­ard.

Nu går fö­re­ta­get vi­da­re till riks­fi­na­len i täv­ling­en som går av sta­peln den 19 no­vem­ber.

Jag und­rar ifall den nor­ma­la nar­ko­tika­kon­su­men­ten har koll på att en stor ma­jo­ri­tet av det de pe­tar i sig vid nå­got till­fäl­le le­gat un­der en svet­tig pung? Fi­ve-0 twitt­ran­de Bot­kyrka­po­lis kon­su­mentupp­ly­ser om var knark­hand­lar­na ibland för­va­rar sitt knark.

FO­TO: JO­HAN­NES LILJESON

VÄR­DE­FULLT JOBB. Ali Hos­se­i­ni och hans kol­le­gor dop­pa­de blod­ka­tet­rar i bad av guld, sil­ver och pal­la­di­um när Bot­kyr­kaDi­rekt häl­sa­de på 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.