M-le­da­ren ra­sar mot al­li­an­skol­le­gor­nas svek

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER - An­na Sjögren

Ef­ter be­ske­det att C, L och KD bil­dar ma­jo­ri­tet med S och MP är Mo­de­ra­ter­na i Bot­kyr­ka upp­rör­da på de ti­di­ga­re al­li­ans­kam­ra­ter­na. – Hur myc­ket har de för­hand­lat bort av si­na val­pro­gram för att få sit­ta i knät på S mot välar­vo­de­ra­de upp­drag?, sä­ger Sti­na Lund­gren (M).

När Sti­na Lund­gren tit­ta­de ut ge­nom fönst­ret från kom­mun­hu­set i fre­dags mor­se såg hon S och MP bli in­ter­vju­a­de av tv. Vid de­ras si­da stod hen­nes al­li­an­skol­le­gor i C, KD och L.

– Jag viss­te att ju sam­tal på­gick, men jag blev yt­terst be­svi­ken att man spräc­ker al­li­an­sen nu, sä­ger Sti­na Lund­gren (M).

Mo­de­ra­ter­nas plan ef­ter det okla­ra lä­get ef­ter va­let i Bot­kyr­ka var att för­sö­ka bil­da ett mi­no­ri­tets­sty­re. Ex­akt hur det ha­de sett ut vill hon in­te gå in på men då bå­de V och SD är ute­slut­na för par­ti­et så ha­de det tänk­ba­ra sce­na­ri­ot va­rit M, C, KD, L + Tup och MP. Det ha­de gett 36 man­dat, två fär­re än vad

som krävts för ma­jo­ri­tet.

I ett press­med­de­lan­de rik­tar hon svi­dan­de kri­tik mot de fö­re det­ta al­li­an­skol­le­gor­na: ”Hur myc­ket har de för­hand­lat bort av si­na val­pro­gram för att få sit­ta i knät på S i fy­ra år mot välar­vo­de­ra­de upp­drag?” und­rar hon.

– Det är hår­da ord. Men det är up­pen­bart att man sät­ter sin egen po­li­tik åt si­dan och har mer fo­kus på makt än på po­li­ti­ken.

Men är in­te makt en för­ut­sätt­ning för att få ige­nom sin po­li­tik?

– Om de sät­ter sig i S knä så mås­te de ha fått off­ra nå­got. Och vad är det värt? Jag und­rar ju till ex­em­pel hur KD, som är ett väl­digt bor­ger­ligt par­ti, tän­ker idag. Många väl­ja­re har gått från S till KD och nu ha­de det up­pen­bar­li­gen ing­en be­ty­del­se, sä­ger Sti­na Lund­gren.

”Det bäs­ta av lä­get”

Men Lars Jo­hans­son, grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na, hål­ler in­te med. Han tyc­ker att han och de and­ra par­ti­er­na har gjort det ab­so­lut bäs­ta av ett svårt po­li­tiskt lä­ge.

Hur ser du på ris­ken att ni kan bli över­kör­da av S?

– Jag kän­ner mig lug­na­re i att vi är tre par­ti­er från al­li­an­sen som går in i det här.

Nu me­nar Sti­na Lund­gren att det blir svårt att sam­ar­be­ta in­för näs­ta val.

– Det blir svårt att få ihop al­li­an­sen igen till näs­ta val. Hur ska väl­jar­na kun­na li­ta på att vi hål­ler ihop då? Men vi i M kom­mer att va­ra än­nu tyd­li­ga­re med vår po­li­tik i op­po­si­tion, sä­ger Sti­na Lund­gren (M).

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

I OP­PO­SI­TION. Sti­na Lund­gren (M) blev läm­na­de ut­an­för sty­ret i Bot­kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.