Bätt­re skydd för kon­su­men­ter vid te­le­fon­för­sälj­ning

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Om du har bli­vit kon­tak­tad av en te­le­fon­för­säl­ja­re och tac­kat ja via telefon så krävs det nu­mer att du be­kräf­tar det skrift­ligt för att av­ta­let ska bli bin­dan­de.

Kon­su­mentråd­gi­va­ren hop­pas att änd­ring­ar­na i la­gen ska mins­ka pro­blem med te­le­fon­för­sälj­ning tex i fall där kon­su­men­ten an­ser att hen ba­ra be­ställt in­for­ma­tion och in­te in­gått ett av­tal.

Re­geln gäl­ler av­tal som in­gås från och med 1 sep­tem­ber 2018 för va­ror och tjäns­ter som om­fat­tas av di­stans­av­talsla­gen.

Läs mer på Kon­su­ment­ver­kets webb­si­da halla­kon­su­ment.se. Kon­tak­ta kom­mu­nens kon­su­mentråd­gi­va­re på tel. 070-180 62 24 el­ler e-post kon­su­ment@bot­kyr­ka.se

• Med­bor­gar­cen­ter:

08-530 610 00

• Bot­kyr­ka.se

• Bot­kyr­ka.se/syn­punk­ter

• Twit­ter: @Bot­kyr­kaKom­mun

• Fa­ce­book.com/ Bot­kyr­kaKom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.