Dags för årets med­bor­gar­un­der­sök­ning

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Är du en av de 5 000 Bot­kyr­ka­bor som fått kom­mu­nens år­li­ga med­bor­gar­un­der­sök­ning hem i brev­lå­dan? Då tyc­ker vi att du ska ta chan­sen att på­ver­ka vil­ka om­rå­den kom­mu­nen ska väl­ja att pri­o­ri­te­ra. Det tar ba­ra 15 mi­nu­ter att sva­ra på frå­gor­na och du sva­rar ano­nymt.

Ett slump­mäs­sigt ur­val av Bot­kyr­ka­bor får chan­sen att tyc­ka till om kom­mu­nen och dess verk­sam­he­ter. Om du är en av de ut­val­da skul­le vi upp­skat­ta om du tar dig tid att sva­ra på frå­gor­na. Di­na svar är vik­ti­ga. De kom­mer bli en del av kom­mu­nens upp­följ­ning, vil­ket be­ty­der att du har möj­lig­het att på­ver­ka hur kom­mu­nen ska pri­o­ri­te­ra. Frå­gor­na i enkä­ten hand­lar om hur det är att le­va och bo i kom­mu­nen och hur du upp­le­ver oli­ka verk­sam­he­ter. Vi ser fram emot att ta del av di­na svar! Bil­den fö­re­stäl­ler konst­ver­ket Bo­jan rö­kan­de, 1929. Bo­jan var gift med Xet och het­te Inge­borg och var po­et och för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.