Le­da­ren för Hall­un­das ”kyr­ko­här­va” vill flyt­ta

Ha­lef Ha­lef, som döm­des till fäng­el­se för grovt bi­drags­brott i sam­band med ”kyr­ko­här­van” i den sy­risk-or­to­doxa kyr­kan i Hall­un­da, har an­sökt om att få flyt­ta till ett fäng­el­se i Bot­kyr­ka.

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - An­na Sjögren

Ha­lef Ha­lef som döm­des till 3,5 års fäng­el­se för grovt bi­drags­brott i den så kal­la­de kyr­ko­här­van har an­sökt om att få sit­ta av sitt straff i Bot­kyr­ka i stäl­let för i Ma­ri­e­fred.

Dömd för bi­drags­brott

Den fö­re det­ta ord­fö ran­den i den sy­risk- or­to­doxa för­sam­ling­en St Petrus och Pau­lus i Hall­un­da döm­des för grovt bi­drags­brott i hov­rät­ten i ja­nu­a­ri i år.

Det ef­ter att det upp­da­gats att han och fle­ra an­ställ­da i för­sam­ling­en ha­de lu­rat För­säk­rings­kas­san och Ar­bets­för­med­ling­en på sex mil­jo­ner kro­nor, bland an­nat ge­nom fals­ka an­ställ­ning­ar.

Det är be­slu­tat att Ha­lef Ha­lef ska sit­ta av sitt straff på en an­stalt i Ma­ri­e­fred, men nu har han be­gärt att få by­ta an­stalt till Asptu­na i Bot­kyr­ka.

An­led­ning­en är en­ligt ho­nom hans då­li­ga häl­sa, att han på grund av den vill va­ra nä­ra si­na barn och barn­barn.

Kri­mi­nal­vår­den har ti­di­ga­re av­sla­git hans be­gä­ran och me­nar att Asptu­na-an­stal­ten in­te kan till­go­do­se be­ho­vet av över­vak­ning och kon­troll.

Nu av­slår För­valt­nings­rät­ten hans över­kla­gan­de.

AR­KIV­BILD

FA­SAD. Den ti­di­ga­re kyr­ko­le­da­ren i Hall­un­da är dömd för grovt bi­drags­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.