Fle­ra fel upp­täck­ta i Al­bys mar­dröms­hiss

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Ef­ter att en man sut­tit fast i en i hiss i Al­by cent­rum i när­ma­re tre dygn har fle­ra bris­ter konstat- erats. Nu ska Bot­kyr­ka­byg­gen som äger cent­ru­met gå ige­nom al­la si­na his­sar.

Ef­ter att en man sut­tit fast i en i hiss i Al­by cent­rum he­la hel­gen miss­tän­ker po­li­sen vål­lan­de till kropps­ska­da. Fle­ra bris­ter kon­sta­te­ra­des när Bot­kyr­ka­byg­gen ut­red­de hän­del­sen.

Det var ti­digt i mån­dags mor­se som rädd­nings­tjäns­ten fick larm om att en man var in­låst i en hiss som fast­nat mel­lan två vå­nings­plan i Al­by cent­rum. Man­nen, en 58-åring, var il­la med­ta­gen och i nte kon­takt­bar när rädd­nings­tjäns­ten fick ut ho­nom ur his­sen och han för­des till sjuk­hus för vård.

Nu har po­li­sen in­lett en ut­red­ning om vål­lan­de till kropps­ska­da. Men ex­akt vem som kan va­ra skyl­dig till det even­tu­el­la brot­tet är oklart.

– Man har valt att av­rap- por­te­ra det så nu, men sen är det in­te sä­kert att det blir så. Man har do­ku­men­te­rat hän­del­sen och sen får man ta ställ­ning till om det är nå­gon som har gjort nå­got fel, sä­ger Eva Nils­son, på po­li­sens re­gi­ons led­nings­cen­tral.

En­ligt po­li­sen ska man­nen ha lagt sig för att so­va i his­sen.

Larm­knapp fun­ge­ra­de

Char­lot­ta Lund­ström, press­an­sva­rig på Bot­kyr­ka­byg­gen som äger Al­by cent­rum, är led­sen över det som hänt man­nen.

– Det är fruk­tans­värt att det har hänt. Vi job­bar se­dan i mor­se med att ta re­da på vad som har hänt och hur han har kun­nat sit­ta fast i his­sen i hel­gen.

Den larm­knapp som finns i his­sen ska en­ligt upp­gif­ter till po­li­sen in­te ha fun­ge­rat när man­nen för­sök­te lar­ma.

– Det är väl­digt kons­tigt, när den tes­tats un­der mån­da­gen lju­der den väl­digt starkt. Det är ing­en tve­kan om att det hörs ut i cent­rum, men sen är frå­gan om den fun­ge­ra­de i hel­gen, sä­ger Char­lot­ta Lund­ström som var på plats när lar­met tes­ta­des.

Nöd­te­le­fo­nen ut­bytt

Dä­re­mot ver­kar det som att his­sens nöd­te­le­fon in­te har fun­ge­rat. Ut­red­ning­en vi­sar nu att den fick en an­märk­ning när den be­sik­ti­ga­des i ja­nu­a­ri i år. Men när den tes­ta­des så sent som i slu­tet av au­gusti ska bå­de larm och nöd­te­le­fon ha fun­ge­rat.

Un­der tis­da­gen in­stal­le­ra­des en ny nöd­te­le­fon.

”His­sen tas i bruk när den nya te­le­fo­nen är in­stal­le­rad och kon­trol­le­rad samt ef­ter det att en tred­je, obe­ro­en­de part be­sik­tat och god­känt his­sen”, skri­ver Bot­kyr­ka­byg­gen i ett press­med­de­lan­de.

Det har ock­så kom­mit fram att cent­ru­mets väk­ta­re in­te kon­trol­le­rat ut­rym­met vid nå­got till­fäl­le un­der he­la hel­gen. Nu ska blip­par in­stal­le­ras så att vakt­bo­la­get re­gi­stre­rar att de va­rit in­ne och kon­trol­le­rat samt­li­ga ut­rym­men.

– Vi har ett av­tal att de ska ron­de­ra cent­ru­met. Men jag vill va­ra tyd­lig med att vi in­te pe­kar ut nå­gon en­skild ak­tör här, sä­ger Char­lot­ta Lund­ström.

Nu ska bo­stads­bo­la­get gå ige­nom och un­der­sö­ka al­la si­na his­sar för att för­säk­ra sig om att de, larm­sy­stem och sä­ker­hetsru­ti­ner fun­ge­rar som de ska.

FO­TO: AN­NA SJÖGREN

AVSTÄNGD. En man fick fö­ras till sjuk­hus un­der mor­go­nen ef­ter att ha sut­tit fast i en hiss i Al­by cent­rum i tre da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.