GLA­DA­RE MINER PÅ BOT­KYR­KAS ÄLDRE­BO­EN­DEN

Ka­ta­strof­siff­ror­na för Bot­kyr­kas äldre­omsorg har vänt i årets un­der­sök­ning.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Ef­ter år av bot­ten­be­tyg har Bot­kyr­kas äldre­omsorg lyc­kats vän­da si­na ka­ta­strof­siff­ror.

Kloc­kan är tolv på Tor­nets äldre­bo­en­de i Nors­borg och lun­chen är fram­du­kad in­ne på av­del­ning Hö­der. Idag står fläsk­lägg och rot­mos på me­nyn. Blom­mor, vin­glas och du­kar står på bor­det. BrittMa­rie och bords­gran­nar­na Pel­le och Lis­beth har bör­jat äta.

– Det är gott, jag tyc­ker om myc­ket mat, sä­ger BrittMa­rie och skrat­tar stort.

Och de bo­en­de här är nöj­da­re än nå­gon­sin med mål­ti­der­na. För­ra året sva­ra­de 29 pro­cent här att mål­ti­der­na var en trev­lig stund på da­gen. I år är sam­ma siff­ra 80 pro­cent.

Är del­ak­ti­ga

Bra mat­stun­der är vik­tigt ur nä­rings­syn­punkt, men ock­så för att det för många är en av dagens höjd­punk­ter.

– Vi har job­bat myc­ket med att de äld­re ska kän­na att de är del­ak­ti­ga i mål­ti­der­na och vi har frå­gat dem hur de vill ha det. Som Pel­le, han vill all­tid gå och häm­ta mat­vag­nen från kö­ket till ex­em­pel, sä­ger Nezri­na Mu­ric, un­der­skö­ters­ka på Tor­net.

En sång till ma­ten

Vis­sa da­gar är det mu­sik till ma­ten, om de bo­en­de vill. Men i dag är det Lis­beth Karls­son, 74, som äls­kar gam­la svens­ka klas­si­ker, som bju­der på en sång.

– Ibland går jag till re­stau­rang­en här ute och äter ock­så, man ser nytt folk och det kan va­ra li­te lug­na­re, be­rät­tar hon när hon sjung­it klart.

S a mma upp­åt­gå­en­de trend som på Tor­net syns på kom­mu­nens äldre­bo­en­den över­lag i årets en­kät­un­der­sök­ning från So­ci­al­sty­rel­sen. Fler äld­re är nöj­da­re med mål­ti­der, mat och ak­ti­vi­te­ter och är ock­så nöj­da­re över­lag: 76 pro­cent är nöj­da med sitt bo­en­de jäm­fört med 69 pro­cent för­ra året.

Uppåt för hem­tjäns­ten

In­om hem­tjäns­ten har nöjd­he­ten gått från 69 pro­cent till 78 pro­cent mel­lan 2017 och 2018. Fär­re kän­ner sig en­sam­ma och fler tyc­ker att de får den tid de be­hö­ver för att få hjälp och att hem­tjänst­per­so­na­len lyss­nar på de­ras öns­ke­mål.

Tu­va Lund (S), ord­fö­ran­de i vård- och om­sorgs­nämn­den, tror att en del av hem­tjäns­tens re­jä­la upp­ryck kan här­le­das till sats­ning­en Egen

Ef­ter år av bot­ten­be­tyg har Bot­kyr­kas äldre­omsorg lyc­kats vän­da si­na ka­ta­strof­siff­ror. Fler äld­re än nå­gon­sin är nöj­da med hem­tjänst och äldre­bo­en­den. På Tor­net i Nors­borg har de äld­re bli­vit gla­da­re se­dan de fått be­stäm­ma mer över mål­ti­der­na. Vi har job­bat på att mins­ka den ofri­vil­li­ga en­sam­he­ten.

tid, där bru­kar­na fått en tim­me mer i må­na­den att gö­ra vad de vill med.

– Man kän­ner att man kan på­ver­ka sin om­sorg och har kun­nat del­ta mer i ak­ti­vi­te­ter. Vi har job­bat på att mins­ka den ofri­vil­li­ga en­sam­he­ten, så det var bra att se att den mins­kat, sä­ger hon.

Sämst i lä­net

Men me­dan en­sam­he­ten mins­kar in­om hem­tjäns­ten, ökar den på äldre­bo­en­de­na. Det kän­ner Lis­beth Karls­son på Tor­net igen sig i ibland, be­rät­tar hon. Hen­nes sys­kon bor långt bort och har svårt att häl­sa på of­ta.

– Det är en frå­ga vi mås­te ta tag i och frå­ga de äld­re vad de be­hö­ver för att kän­na sig mind­re en­sam­ma, sä­ger Tu­va Lund.

Men även om det går åt rätt håll får Bot­kyr­kas äldre­omsorg fort­fa­ran­de bland de säms­ta be­ty­gen i lä­net och lan­det. Men det finns fler pla­ner på för­bätt­ring­ar.

– Vi ska för­bätt­ra che­fers för­ut­sätt­ning­ar att le­da verk­sam­he­ten och tit­tar på att mins­ka an­ta­let an­ställ­da per chef i hem­tjäns­ten. Även ute­mil­jö­er kring äldre­bo­en­den be­hö­ver få ett lyft och vi be­hö­ver föl­ja upp vår pro­me­nad­ga­ran­ti, så att vi sä­ker­stäl­ler att de äld­re får kom­ma ut på si­na pro­me­na­der, sä­ger hon.

Val­fri­he­ten ska öka

De bor­ger­li­ga par­ti­er­na har länge ve­lat in­fö­ra LOV, la­gen om val­fri­hets­sy­stem, i Bot­kyr­ka. När den nya ko­a­li­tio­nen med S, MP, C, L och KD gick ut med att de ska sty­ra kom­mu­nen kom­man­de man­dat­pe­ri­od var det med ett löf­te om att val­fri­he­ten ska öka in­om äldre­omsor­gen. Men hit­tills har S in­te öpp­nat för att in­fö­ra LOV.

Men Tu­va Lund (S) me­nar att det finns många sätt att öka val­fri­he­ten.

– Vi har en tra­di­tion av att job­ba med LOU-upp­hand­ling­ar ( la­gen om of­fent­lig upp­hand­ling), reds anm.) och riks­da­gen har öpp­nat för bätt­re möj­lig­he­ter att kun­na sam­ar­be­ta mel­lan ide­el­la sek­torn och kom­mu­ner. Jag tror att det finns go­da möj­lig­he­ter att hit­ta ett sa­m­ar­be­te kring det här i ko­a­li­tio­nen.

MATGLADA. Britt-Ma­rie och Pel­le på äldre­bo­en­det Tor­net tyc­ker att dagens lunch, fläsk med rot­mos, är bra.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

NYTT. Tor­nets vård- och om­sorgs­bo­en­de öpp­na­de 2014. Här bor 54 se­ni­o­rer som är 65 år och uppåt.

MINNEN. Pel­le vi­sar bröl­lops­bil­den på ho­nom och hans fru Lena, som gått bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.