Bok­start

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Är ett treå­rigt pi­lot­pro­jekt i sa­m­ar­be­te mel­lan bib­li­o­te­ken, BVC i Hall­un­da och Storvre­ten och ut­bild­nings­för­valt­ning­en i Bot­kyr­ka. Pro­jek­tet får stöd av Sta­tens kul­tur­råd.

Små­barns­fa­mil­jer får be­sök när bar­nen fyl­ler sex må­na­der och vid två till­fäl­len till. De får böc­ker och man pra­tar om läs­ning, sång och hur man kan hjäl­pa bar­net att ut­veck­la sitt språk.

Mer in­fo: bib­li­o­tek.bot­kyr­ka.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.