Här pla­ne­ras nya bo­stads­om­rå­den på par­ke­ring­ar

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - An­na Sjögren

Rad­hus, lä­gen­he­ter och stu­dent­bo­stä­der på par­ke­rings­plat­ser mitt i hög­hus­om­rå­det. Det vill bo­stads­bo­la­get Bal­der byg­ga i Nors­borg. Nu har kom­mu­nen be­vil­jat ett plan­be­sked för 500 nya bo­stä­der.

På se­nas­te sam­man­trä­det i sam­hälls­bygg­nads­nämn­den be­vil­ja­des bo­stads­pla­ner­na i cen­tra­la Nors­borg plan­be­sked.

Och om pla­ner­na blir verk­lig­het kan bo­en­de i kvar­te­ren på Iduns Väg och Bal­ders Väg se fram emot rätt många, sam­man­lagt kanske up­pe mot tu­sen nya gran­nar. Pla­ner­na som bo­stads­bo­la­get Bal­der har an­sökt om plan­be­sked f ör gäl­ler byg­get av to­talt 500 nya bo­stä­der på Iduns Väg och på Bal­ders

Väg.

Rad­hus och stu­dent­ly­or

En­ligt an­sö­kan vill bo­la­get byg­ga blan­dat: rad­hus och fler­bo­stads­hus där en del av lä­gen­he­ter­na kan bli stu­dent­bo­stä­der. Bygg­höj­den fö­reslås i det här ske­det mel­lan två och åt­ta vå­ning­ar.

Sam­hälls­bygg­nad sför­valt­ning e när­po­si­tiv till för­sla­get ef­tersom bo­stä­der­na fram­för allt fö­reslås byg­gas på par­ke­rings­y­tor, par­ke­rings­däck och där det i dag står kom­ple­ment­hus.

Nu ska kom­mu­nen ta fram en de­talj­plan för för­sla­get.

FO­TO: BOT­KYR­KA KOM­MUN

NYTT. Här vill Bal­der byg­ga 250 nya bo­stä­der på Iduns Väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.