Här är SD störst av al­la

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Text: An­na Sjögren | Fo­to: Claudio Britos

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na var det par­ti som väx­te mest i Bot­kyr­ka­va­let. I Grödinge blev de störs­ta par­ti med en tred­je­del av rös­ter­na. Vi har all­tid bli­vit bra be­möt­ta i om­rå­det och det är ing­et stig­ma att va­ra sve­ri­ge­de­mo­krat där.

Längs den bac­ki­ga och kro­ki­ga grus­vä­gen i Kagg­ham­ra, ef­ter de gam­la fri­tids­hu­sen med pick-up:er och svens­ka flag­gor står gran­nar­na Kurt och Pi­er­re och tar en öl. Att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na blev sto­ra här, störs­ta par­ti med 31,4 pro­cent av rös­ter­na till riks­da­gen, för­vå­nar in­te.

– Folk vill in­te ha öpp­na grän­ser och ser pro­blem med in­teg­ra­tio­nen. Jag har själv job­bat med in­teg­ra­tions­pro­jekt på nor­ra si­dan stan, i Hus­by. Det är svårt att få det att fun­ge­ra. Vi mås­te job­ba med att in­te­gre­ra de in­vand­ra­re som re­dan är här, sä­ger han.

Re­dan 2014 fick SD 17 pro­cent här, li­ka stor an­del som par­ti­et fick i ri­ket i år. M, som är störst på Grö­ding­e­lan­det, tap­pa­de stort här i årets val: 13 pro­cen­ten­he­ter jäm­fört med 2014 och är näst störst par­ti med 23,3 pro­cent.

– M har tap­pat de frå­gor­na som SD tar upp nu, sä­ger Pi­er­re, som rös­ta­de SD i årets val.

Lo­kalt har SD gått till val på en flyk­ting­pa­us i kom­mu­nen och öpp­nan­det av ett åter­vand­rings­kon­tor för in­vand­ra­de som vill åter­vän­da till sitt ur­sprungs­land. I Grödinge har drag­ning­en av kom­mu­nalt vat­ten och av­lopp upp­rört många. Pro­jek­tet kom­mer kos­ta hus­hål­len fle­ra hund­ra tu­sen kro­nor att an­slu­ta sig till, och för många sig­na­le­rar sats­ning­en att kom­mu­nen har pla­ner på att för­tä­ta i om­rå­det.

Bygg­mot­stånd

Se­basti­an Lin­dqvist, ord­fö­ran­de för SD i Bot­kyr­ka, tol­kar fram­gång­ar­na som att lands­bygds­om­rå­den över­lag är mer lo­kal­pat­ri­o­tis­ka. Han tror ock­så att många Vårs­ta- och Grö­dinge­bor upp­skat­tat att par­ti­et lo­kalt mot­sat­te sig hög­hu­set i Vårs­ta.

– Det byggs myc­ket i Bot­kyr­ka och de vill in­te att den vack­ra lands­byg­den ska byg­gas sön­der, kanske. Vi har all­tid bli­vit bra be­möt­ta i om­rå­det och det är ing­et stig­ma att va­ra sve­ri­ge­de­mo­krat där, sä­ger han.

Har kon­ser­va­ti­va vär­de­ring­ar

SD får starkt stöd i fle­ra av lä­nets lands­bygds­om­rå­den, bland an­nat i Gla­dö kvarn i Hud­dinge och Skogs­by-Eke­by i Ha­ninge. Jens Ryd­gren, pro­fes­sor i so­ci­o­lo­gi på Stock­holms Uni­ver­si­tet, re­a­ge­rar på att de får så myc­ket som en tred­je­del av rös­ter­na här.

– In­tres­sant, det är väl­digt högt för Stock­holms län, sä­ger han.

Ett ex­akt svar på var­för det ser ut så i just här är svårt att ge, en­ligt ho­nom. Men kon­ser­va­ti­va vär­de­ring­ar har en tyd­lig kopp­ling till

att rös­ta SD, för­kla­rar han.

– Ge­ne­rellt vill SD-väl­ja­re mins­ka in­vand­ring­en till Sve­ri­ge och ser den som ett eko­no­miskt och kul­tu­rellt hot. Men att par­ti­et går bra på lands­byg­den ge­ne­rellt går in­te att sä­ga, i norr­länds­ka gles­byg­den är de till ex­em­pel in­te star­ka, sä­ger han.

Mot­stånd till för­änd­ring och upp­le­vel­sen att and­ra par­ti­er svi­kit i frå­gor som lig­ger en nä­ra kan gö­ra att folk läm­nar de eta­ble­ra­de par­ti­er­na och blir till­gäng­li­ga för SD, sä­ger han.

Om­rå­den med få ut­lands­föd­da, men med när­het till in­vandrar­tä­ta om­rå­den har ti­di­ga­re rös­tat på SD i hög­re grad. En så kal­lad ha­lo­ef­fekt, för­kla­rar Jens Ryd­gren.

– I va­let 2010 kun­de man se att om­rå­den med få ut­lands­föd­da men som låg nä­ra om­rå­den med hög an­del ut­ri­kes­föd­da of­ta­re rös­ta­de på SD. Men den ef­fek­ten syn­tes in­te tyd­ligt i va­let 2014 så det är svårt att sä­ga om det gäl­ler här, sä­ger han.

”Bon­de­men­ta­li­tet”

Kagg­ham­ra­bon Jo­han och gran­nen Tho­mas hål­ler på att tän­da eld i bad­tun­nan på tom­ten. Jo­han för­vå­nas över att SD blev störs­ta par­ti här.

– Det är märk­ligt, jag skul­le ald­rig rös­ta på dem. Men jag dö­mer ing­en. Jag tror att det hand­lar om in­vand­ring­en, folk här ute vill ha ett stopp. Det är nån slags bon­de­men­ta­li­tet, man vill va­ra ifred, sä­ger Jo­han.

Tho­mas rös­ta­de in­te i år, men rös­ta­de på SD i va­let 2010, året då de kom in riks­da­gen.

– Jag rös­ta­de på dem för att de skul­le kom­ma in och ska­ka om de and­ra par­ti­er­na. Myc­ket hand­lar om in­vand­rings­po­li­ti­ken. Vi kan in­te sat­sa allt på ny­an­län­da, det är bätt­re att vi tar hand om vå­ra pen­sio­nä­rer, de har byggt lan­det. SD har bäst po­li­tik för det, sä­ger Tho­mas.

Att sjuk­vår­den in­te fun­ge­rar, att många pen­sio­nä­rer har lå­ga pen­sio­ner och att re­sur­ser läggs på ny­an­län­da i stäl­let för svens­kar åter­kom­mer som för­kla­ring­ar till var­för folk rös­tar SD un­der sam­ta­len i Grödinge.

Men Kagg­ham­ra­bon Mar­ko Sam­so­nov, som är ute och går med hun­den Arox, blir choc­kad när han hör att SD blev störst i hans val­di­strikt. Han för­står in­te var­för.

– Va? Nej, fy fan! De har så knäp­pa åsik­ter, sär­skilt om kvin­nor.

Själv rös­ta­de han på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

SD är oprö­vat

In­ne på Gal­le­ri Ro­sen­hill tror Bo Hans­son att det hand­lar om att det bor många vi­ta, äld­re män i Grödinge, den grupp som i störst ut­sträck­ning rös­tar på SD. Mats San­de­berg, gal­le­riä­ga­re, har hört många pra­ta om att de rös­tar SD.

De eta­ble­ra­de par­ti­er­na har miss­lyc­kats med att vi­sa hur de­ras po­li­tik gör skill­nad för män­ni­skor, me­nar han.

– Man har rös­tat M, man har rös­tat S men mär­ker ing­en skill­nad alls i sin var­dag, sen kanske man rös­tar SD för att det är oprö­vat och vill se vad som hän­der, tror han.

Det är nån slags bon­de­men­ta­li­tet, man vill va­ra ifred.

GRÖ­DING­E­LAN­DET. I val­di­strik­tet blev Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na störs­ta par­ti. Det hand­lar om bon­de­men­ta­li­tet tror Kagg­ham­ra­bon Jo­han.

MISS­NÖ­JE. Folk är be­svik­na på M och S, tror Mats Sand­berg på Gal­le­ri Ro­sen­hill, som dock själv in­te rös­ta­de SD. Här med Bo Hans­son.

PROTEST. ”Jag kän­ner många som rös­ta­de SD i protest mot de and­ra par­ti­er­na. Jag hop­pas M får bil­da re­ge­ring. Men par­ti­er­na mås­te bör­ja pra­ta med varand­ra, in­te hål­la på med makt­spel”, sä­ger Ben­ny Elestad, Kagg­ham­ra­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.