Kul­tur för al­la när Sub­to­pia öpp­nar dör­ren för Botkyrka

Tes­ta på ett hals­bry­tan­de stunt-trick, gå på mo­bil grön­saks­mark­nad och stre­et art-vand­ring, se cir­kus el­ler fixa ett jobb. När kul­turklust­ret Sub­to­pia slår upp si­na dör­rar på vid ga­vel näs­ta helg är det mesta möj­ligt.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Sju mi­nu­ters pro­me­nad från Al­by cent­rum, i te­le­fo­nent­re­pre­nö­ren LM Erics­sons gam­la gård, lig­ger kul­turklust­ret Sub­to­pia. Men in­te al­la Bot­kyr­ka­bor vet vad som egent­li­gen hän­der in­nan­för väg­gar­na och vad man kan gö­ra där. Det ska det bli änd­ring på Sub­to­pi­a­da­gen näs­ta lör­dag då hu­set öpp­nas upp.

– Det är förs­ta gång­en vi gör nå­got sånt här! Vi vill att fler Bot­kyr­ka­bor får kän­ne­dom om oss och för­hopp­nings­vis kom­mer de att kom­ma till­ba­ka och ta del av det som finns här, sä­ger Kristi­na Ha­gos, pro­jekt­le­da­re för Sub­to­pi­a­da­gen.

Bli cir­kusar­tist

Det blir 33 ak­ti­vi­te­ter un­der da­gen – i prin­cip al­la för­e­ning­ar, or­ga­ni­sa­tio­ner och fö­re­tag som hål­ler till här ord- nar pro­va-på, works­hops och upp­vis­ning­ar. I den ny­inl­fyt­ta­de stunt­stu­di­on kan man tes­ta parkour och f i l ma stunt-trick, i cir­kus­hal­len kan man ta si­na förs­ta steg som cir­kusar­tist. Oli­ka för­e­ning­ar bju­der på bå­de sho­wer och works­hops i dans, teater och sång.

För den som in­te alls vill kas­ta sig ut i okän­da ak­ti­vi­te­ter finns det al­ter­na­tiv.

– Vi kom­mer att ha en gui­dad vand­ring bland vår stre­et art-konst och en guid­ning av he­la Sub­to­pia så att man får en bra över­blick av allt som finns här, sä­ger Kristi­na Ha­gos.

22 Bot­kyrka­konst­nä­rer

I en an­nan del av hu­set bjuds det på jobbcoach­ning, ba­lett­lek­tion och cir­kus. Det blir ock­så ver­nis­sage för Bot­kyr­kas eg­na konst­sa­long där 22 Bot­kyrka­konst­nä­rer stäl­ler ut.

Kristi­na Ha­gos upp­skat­tar att un­ge­fär 500 be­sö­ka­re kom­mer hit­ta hit.

– Jag tror att det kom­mer att va­ra en liv­lig, glad och öp­pen stäm­ning och bli en ögo­n­öpp­na­re för många. Här är det möj­ligt att tes­ta nå­got du ald­rig ti­di­ga­re pro­vat på.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

SUR­PRI­SE. In­vig­ning­en av da­gen bju­der på fle­ra hem­li­ga över­rask­ning­ar, av­slö­jar Kristi­na Ha­gos, pro­jekt­le­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.