Jobb­sats­ning på kvin­nor kan få pris

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Bot­kyr­ka­Di­rekt har ti­di­ga­re be­rät­tat om Bot­kyr­ka­byg­gens jobb­sats­ning på lång­tids­ar­bets­lö­sa kvin­nor, Qvin­na, där kvin­nor an­ställs för att stä­da trapp­hus, por­tar och går­dar i si­na om­rå­den. Nu är bo­stads­bo­la­get med och täv­lar om Svens­ka Jäm­ställd­hets­pri­set, ett pris som Sve­ri­ges Kvin­no­lob­by de­lar ut.

Det ar­be­te som bo­stads­bo­la­get gjort för­tjä­nar att upp­märk­sam­mas och spri­das över he­la lan­det, me­nar Cla­ra Berglund, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re på Sve­ri­ges Kvin­no­lob­by.

– Kvin­nor som står långt från ar­bets­mark­na­den har fått möj­lig­het att ar­be­ta, för­sör­ja sig själ­va och bli mer obe­ro­en­de, sä­ger hon.

FOTO: SA­RA RINGSTRÖM

TEAM. Fa­ti­ma Bi­bi, Ze­li­ha Bulduk och Kha­di­ja Ra­fi skö­ter städ­ning­en på Värds­hus­vä­gen 6 i Fitt­ja. Nu ut­ö­kas pro­jek­tet till Nors­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.