Norr­sken i folk­tron

BotkyrkaDirekt Norra - - SÖDRA SIDAN - KÄL­LA: Wi­ki­pe­dia, Populär histo­ria

Hi­sto­riskt finns en mängd för­kla­ring­ar och te­o­ri­er kring det dra­ma­tis­ka na­tur­fe­no­me­ne­tet. En­ligt svensk folk­tro var norr­ske­net ett var­sel – star­ka och spra­kan­de norr­sken i söd­ra de­len av him­len var­na­de för krig och on­da ti­der. I Lapp­land trod­de man att att svår ky­la vän­ta­de om norr­ske­net bil­da­de en bå­ge över ho­ri­son­ten i norr, me­dan väd­ret skul­le bli mil­da­re om norr­ske­net ”fladd­ra­de upp” på him­len. I söd­ra Sve­ri­ge trod­de man att norr­ske­net upp­stod när sa­mer­na sprang med eld­bloss på fjäl­len och ja­ga­de si­na re­nar. Kust­be­folk­ning i Sve­ri­ge och Nor­ge har trott har Norr­ske­net be­stod av re­flex­er från sto­ra sill­stim i ha­vet. I Skott­land har ske­net kal­lats ”the mer­ry dan­cers” och en­ligt le­gen­den upp­stod det när över­na­tur­li­ga vä­sen dan­sa­de i skyn för att im­po­ne­ra på en vac­ker kvin­na. Inui­ter på Grön­land och i nor­ra Ka­na­da trod­de att norr­ske­net var de dö­das bo­ning och att det fladd­ran­de lju­set vi­sa­de att de vil­le ha kon­takt med si­na le­van­de släk­ting­ar och vän­ner.

GÖMMAREN. I bil­dens ned­re hög­ra hörn syns sjön Gömmaren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.