El­rull­stols­ral­ly ny klass i Li­da­lop­pet näs­ta helg

BotkyrkaDirekt Norra - - SÖDRA SIDAN - Var? Hur? An­na Sjögren

Näs­ta helg är det dags för det år­li­ga Li­da­lop­pet – där al­la som är med bi­drar till att stöt­ta kvin­nor som drab­bats av bröst­can­cer. Och i år har lop­pet växt med en ny klass: el­rull­stols­ral­ly i ter­räng.

För sjät­te året i rad ord­nar Tul­linge­bon An­na Er­ic­son och vän­nen Lin­da Il­ler­stam Li­da­lop­pet till stöd för bröst­can­cer­drab­ba­de kvin­nor. Som van­ligt kan lö­pa­re väl­ja mel­lan att springa en sju kilo­me­ter lång trail­ba­na längs Li­das BMX- spår el­ler en fem­kilo­me­ters­ba­na i löp­spår.

Årets lopp bju­der på en ny­het: ett el­rull­stols­ral­ly för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning.

– Vi har byggt en ter­räng­ba­na med bac­kar och gro­par som man ska ta sig fram på och det kom­mer fin­nas le­ve­ran­tö­rer av el­rull­sto­lar på plats som lå­nar ut ter­räng­rull­sto­lar. De är skit­häf­ti­ga, du kan åka i sla­lom­bac­kar med dem, be­rät­tar An­na Er­ic­son, grun­da­re av lop­pet.

Årets my­si­gas­te lopp

För­ra året sprang över 400 lö­pa­re in runt 40 000 kro­nor till bröst­can­cer­för­e­ning­en Ama­zo­na. An­na Er­ic­son hop­pas på minst li­ka myc­ket i år.

– Regn el­ler sol­sken spe­lar ing­en roll, Li­da­lop­pets lö­pa­re är in­te så vä­der­käns­li­ga. Många har sagt att det är årets my­si­gas­te och var­mas­te lopp, trots att det bru­kar va­ra kallt. När folk spring­er för en god sak så öpp­nar det hjär­tat, sä­ger An­na Er­ic­son.

Och den som in­te tror sig ha en chans att vin­na nå­gon av täv­lings­klas­ser­na kan sat­sa på att ta hem maske­rad­täv­ling­en som i år har te­mat ro­sa pi­ra­ter. 7,1 km trail­ba­na, 5 km i löp­spår och el­rull­stols­ral­ly. Bå­de täv­ling- och mo­tions­klass. Sön­dag 21 ok­to-

ber. Li­da fri­lufts­gård An­mä­lan och mer in­fo på li­da­lop­pet.se. Där kan man ock­så bi­dra till in­sam­ling­en till för­mån för bröst­can­cer­för­e­ning­en Ama­zo­na.

FOTO: PRI­VAT

UPPSTÄLLNING. IFK Tum­bas herr­lag och hu­vud­trä­na­ren Jo­nah Mu­ka­da.

FOTO: LI­DA­LOP­PET

LOPP MOT CAN­CER. För sjät­te året i rad ord­nas Li­da­lop­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.