Fitt­ja­fal­let över­kla­gas ej

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 -

Kvin­nan som an­mält fem män för en grupp­våld­täkt i Fitt­ja i au­gusti 2016 har dra­git till­ba­ka sin över­kla­gan, rap­por­te­rar Om­ni. Det in­ne­bär att tings­rät­tens fri­an­de dom står fast.

Kvin­nan i fal­let med den miss­tänk­ta grupp­våld­täk­ten i ett trapp­hus i Fitt­ja som­ma­ren 2016 har dra­git till­ba­ka sitt över­kla­gan­de.

I ett ut­ta­lan­de till TT i vec­kan sä­ger mål­sä­gan­de­bi­trä­det Eli­sa­beth Mas­si Fritz att kvin­nan in­te kän­ner att hon kla­rar yt­ter­li­ga­re en fri­kän­nan­de dom i fal­let.

” Hon kla­rar i nte det i dag. Att än en gång få hö­ra att hon in­te är tro­vär­dig, att än en gång bli ifrå­ga­satt är väl­digt tufft”, skri­ver Mas­si Fritz till TT.

Brist på be­vis

Fal­let med den miss­tänk­ta grupp­våld­täk­ten skul­le ha ta­gits upp i Svea hov­rätt un­der no­vem­ber. De fem män­nen som åta­lats för brot­tet fri­a­des i tings­rät­ten i de­cem­ber 2017. Do­men över­kla­ga­des då av åkla­ga­ren Mar­kus Hank­kio.

I maj val­de dock åkla­ga­ren att dra till­ba­ka sin över­kla­gan på grund av ”brist på stark be­vis­ning”.

FOTO: ARKIVBILDER

DOM STÅR FAST. Det blir ing­en rät­te­gång i hov­rät­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.