Nytt bygg­lov söks för su­per­hög­sta­di­um

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Ut­bild­nings­för­valt­ning­en i Bot­kyr­ka kom­mun ska gå vi­da­re och sö­ka ett nytt bygg­lov för Nya Hall­un­da­sko­lan som ska sam­la al­la sju­or, åt­tor och ni­or i Hall­un­da-Nors­borg.

Den nya sko­lan var först tänkt att lig­ga ös­ter om den be­fint­li­ga Brun­na­sko­lan i Hall­un­da. Men ef­ter att det vi­sa­de sig att det blev allt­för bull­rigt har Sam­hälls­bygg­nads­för­valt­ning­en be­slu­tat att det upp­dra­get ska av­slu­tas. Det ak­tu­el­la om­rå­det lig­ger nä­ra Bot­kyr­ka­le­den och mo­tor­vä­gar och trots åt­gär­der lig­ger bull­ret från vägar­na över rikt­vär­de­na.

Det nya bygg­lo­vet ska sö­kas för en ny sko­la där den nu­va­ran­de sko­lan lig­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.