Är du över 75 år och vill ha ser­vice i hem­met?

BotkyrkaDirekt Norra - - RÖDA LINJENS ELDSJÄL -

Bot­kyr­ka kom­mun vill för­enk­la var­da­gen för dig som är äld­re. Där­för kan du som är över 75 år an­sö­ka om upp till sex tim­mars ser­vice i hem­met per må­nad, ut­an ut­red­ning och bi­stånds­be­döm­ning. Städ, tvätt, hjälp med in­köp el­ler ären­den är ex­em­pel på sa­ker som du kan få hjälp med. Ser­vicen ges av hem­tjäns­ten och är del av en sats­ning på att stär­ka di­na möj­lig­he­ter att be­stäm­ma in­om vård och om­sorg. Läs mer och an­sök på www.bot­kyr­ka.se/hem­tjänst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.