Kvin­no­sats­ning­en gav pris

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Lisa Halldén

Runt 68 mil­jo­ner kro­nor kom­mer Bot­kyr­ka­byg­gen in­ve­ste­ra för att gö­ra ute­plat­ser­na kring si­na bo­stä­der tryg­ga­re. – Det är sats­ning­ar som kom­mer gö­ra skill­nad, det är myc­ket peng­ar, sä­ger Bot­kyr­ka­byg­gens vd.

Tan­ken med sats­ning­en är att går­dar­na runt bo­stä­der­na ska bli tryg­ga­re plat­ser att vis­tas på. Hälf­ten av peng­ar­na kom­mer från Bo­ver­ket, hälf- ten från Bot­kyr­ka­byg­gen själ­va och kom­mer sat­sas på att lyf­ta. Än så länge är det klart att det blir in­ve­ste­ring­ar i Alby, Nors­borg, Fittja, Storvre­ten och Tu­na.

”Gör det till­sam­mans”

– Vi kom­mer gö­ra det till­sam­mans med vå­ra hy­res­gäs­ter och vad det kom­mer in­ne­bä­ra kom­mer va­ri­e­ra från stäl­le till stäl­le. Men det hand­lar myc­ket om fi­na plat­ser att um­gås på och om lek­plat­ser, sä­ger Chris Ös­terlund.

I ons­dags fick hon ta emot ett pris från Swe­den Green Buil­ding Award för sin håll­ba­ra stads­ut­veck­ling. Sats­ning­en på ute­mil­jö­er var del av mo­ti­ve­ring­en till pri­set.

Tän­ker på mil­jön

I mo­ti­ve­ring­en lwyf­tes ock­så Bot­kyr­ka­byg­gens in­ve­ste­ring i för­ny­bar ener­gi och re­no­ve­ring­ar­na som in­te le­der till allt­för höga hy­res­höj­ning­ar.

– Vi har ban­tat ner de tra­di­tio­nel­la stam­by­ten till en ni­vå som är nöd­vän­dig för att fas­tig­he­ten ska le­va vi­da­re men som ock­så på en ni­vå som hy­res­gäs­ter­na kla­ra av. vi väl­jer en läg­re upp­rust­ningsni­vå, säk­rar hu­set för fram­ti­den och gör möj­ligt för hy­res­gäs­ter med li­ten plån­bok att bo kvar, sä­ger Chris Ös­terlund.

Dess­utom lyf­tes Bot­kyr­ka­byg­gens jäm­ställd­hets- och a r bets­mark­nads­pro­jekt Qvin­na i Bot­kyr­ka, där lång­tids­ar­bets­lö­sa kvin­nor skö­ter städ­ning­en i hu­sen och sam­ti­digt kom­mer ut i ar­bets­li­vet och får egen för­sörj­ning.

FOTO: BOT­KYR­KA­BYG­GEN

PRISAD. ”Jag kän­ner mig glad och hed­rad”, sä­ger Bot­kyr­ka­byg­gens vd Chris Ös­terlund om sitt pris från Swe­den Green Buil­ding Award.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.