Vem har satt upp mys­tis­ka skyl­tar­na på Al­by­ber­get?

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 -

Du är bäst. Kär­lek. Tack. På Al­by­ber­get har ga­tu­skyl­tar med ovan­li­ga bud­skap bör­jat dy­ka upp. – En så li­ten idé, men den ger så myc­ket po­si­tivt, sä­ger Al­by­bon Ab­di­ga­ni Ab­di.

I bör­jan av ok­to­ber upp­täck­te Ab­di­ga­ni Ab­di skyl­tar­na längs pro­me­na­den mel­lan Råd­mans­bac­ken och Ad­vo­kat­bac­ken. Istäl­let för var­ning­ar och för­bud stod det mer upp­munt­ran­de på­min­nel­ser: ”Du är bäst”, ”Kär­lek”, ”Tack” och ”Du är här”.

– Va, vad var det för nice skylt? Jag var tvung­en att dub­bel­kol­la när jag såg den förs­ta! Nå­gon har verk­li­gen lyc­kats när den får en att le av ba­ra en skylt, sä­ger Ab­di­ga­ni Ab­di.

Som ny­in­flyt­tad på Al­by­ber­get har skyl­tar­na fått ho­nom att kän­na sig mer väl­kom­men.

– Tänk, du kanske har haft en skit­dag men så ser du skyl­tar­na och mår li­te bätt­re. Det är of­ta ens egen in­re röst som stäl­ler till det, här kom­mer det plöts­ligt in en po­si­tiv röst.

”Vem mer än Dog­ge spri­der löööö­ve i or­ten?” skrev en föl­ja­re på Facebook när BotkyrkaDirekt ef­ter­lys­te konst­nä­ren i vec­kan.

”Nån ny kär­leks­spri­da­re in­te jag dock men kul”, sva­ra­de Dog­ge och de­men­te­ra­de där­med att han lig­ger bakom ini­ti­a­ti­vet. Det är in­te hel­ler nå­gon kom­mu­nal tjäns­te­man som sko­jat till det. Det är en del av ett konst­pro­jekt.

Pro­jek­tet he­ter Var­dags­rum och är ett sam­ar­be­te mel­lan Bo­ver­ket, Svensk sam­tids­konst och D Car­ne­gie & Co Al­by. För­u­tom skyl­tar­na har lykt­stol­par prytts med lampskär­mar och lys­rör satts upp i skogs­par­ti­et på Al­by­ber­get.

Al­by­ber­get­bon Lin­nea Jo­hans­son be­rät­tar att bo­en­de och ele­ver på Grind­torps­sko­lan har bi­dra­git, bland an­nat ge­nom att pe­ka ut plat­ser som upp­levs som otryg­ga.

Un­der no­vem­ber bjuds bo­en­de in till in­vig­ning av konst­pro­jek­tet, en­ligt D Car­ne­gie Al­bys Fa­ce­book­si­da.

D Car­ne­gie köp­te Al­by­ber­get av Mitt Al­by ti­di­ga­re i år. Bo­la­get byt­te namn till Hem­b­la AB i vec­kan.

FOTO: AB­DI­GA­NI AB­DI

An­na Sjögren FÅR EN ATT LE. ”Det är så fint när man ser dem, man bör­jar ba­ra le”, sä­ger Ab­di­ga­ni Ab­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.