Nya sty­ret öpp­nar för privat hem­tjänst 2019

Äld­re ska få väl­ja hem­tjänst från pri­va­ta ut­fö­ra­re re­dan un­der den förs­ta de­len av man­dat­pe­ri­o­den. Det sä­ger Tu­va Lund (S), ord­fö­ran­de i vård- och om­sorgs­nämn­den. Men M mot­sat­te sig be­slu­tet.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Botkyrkas äld­re kan idag ba­ra få hem­tjänst av kom­mu­nen. Men i vec­kan kom be­ske­det att det nya röd­grön­blå sty­ret i Bot­kyr­ka öpp­nar för pri­va­ta ak­tö­rer i hem­tjäns­ten. Nu till­sätts en ar­bets­grupp be­stå­en­de av den nya mit­ten­ko­a­li­tio­nen som ska ta fram en så kal­lad ”Bot­kyr­ka­mo­dell”.

– Vi sat­te igång en själv­be­stäm­man­de­mo­dell för de äld­re i vå­ras där man nu får väl­ja vård- och om­sorgs­bo­en­de och har rätt till hem- tjänst om man är över 75 år. Det här är en na­tur­lig följd i det ar­be­tet, sä­ger Tu­va Lund (S), som ska le­da ar­bets­grup­pen.

Frå­gan om pri­va­ta ak­tö­rer i hem­tjäns­ten har va­rit en lång­dra­gen po­li­tisk strids­frå­ga mel­lan de bor­ger­li­ga och det ti­di­ga­re röd­grö­na sty­ret.

Ti­di­ga­re har ni in­te ve­lat att öpp­na upp för pri­va­ta ak­tö­rer i hem­tjäns­ten, har ni änd­rat er nu?

– Jag de­lar in­te bil­den att vi änd­rat oss. Vi har haft pri­va­ta ut­fö­ra­re ti­di­ga­re i hem­tjäns­ten ge­nom LOU-upp­hand­ling­ar. Jag har ald­rig va­rit emot pri­va­ta ut­fö­ra­re i hem­tjäns­ten och se­nast 2016 för­sök­te kom­mu­nen upp­hand­la hem­tjänst på fins­ka, sä­ger Tu­va Lund (S).

Samt­li­ga bor­ger­li­ga par­ti­er gick till val på att in­för LOV, la­gen om val­fri­hets­sy­stem, i äldre­omsor­gen. Lars Jo­hans­son, grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na, tyc­ker att veckans be­sked är vik­tigt.

– Det är hi­sto­riskt. Det är vik­tigt för oss att de krav vi har ta­git med oss från val­rö­rel­sen ock­så blir verk­lig­het, sä­ger han.

Ska ha viss kon­troll

Men ex­akt hur de äld­re ska få väl­ja sin hem­tjänst, att det just blir LOV som in­förs, är in­te be­stämt. Se­nast i vå­ras när MP öpp­na­de för LOV sa S nej.

I ären­det till Kom­mun­sty­rel­sen står det: ” Fo­kus ska va­ra på just att ska­pa mer val­möj­lig­he­ter, sam­ti­digt som kva­li­te­ten säk­ras, att kom­mu­nens skat­te­peng­ar an­vänds ef­fek­tivt samt att kom­mu­nen be­hål­ler viss kon­troll för att kun­na säk­ra att om­sorg sker ef­ter be­hov och sker på rätt sätt.”

– Vi vill helst att det blir LOV, men det vik­ti­gas­te är att äld­re får fler ak­tö­rer att väl­ja på. Får man väl­ja själv kan man få det som pas­sar en bäst, tror Lars Jo­hans­son (L).

Kan in­fö­ras 2019

Ar­bets­grup­pen ska pre­sen­te­ra ett för­slag i mars 2019 och en­ligt Tu­va Lund kan re­for­men in­fö­ras un­der 2019 el­ler 2020.

M an­ser att även op­po­si­tions­par­ti­er bor­de in­gått i grup­pen och yr­ka­de av­slag på be­slu­tet. Istäl­let vill man att LOV in­förs vid års­skif­tet.

V skri­ver i ett press­med­de­lan­de att ris­ken är att skatte­me­del ham­nar i fic­kor­na på risk­ka­pi­ta­lis­ter i stäl­let för inom den verk­sam­het man sä­ger sig vil­ja stär­ka.

FOTO: MOSTPHOTOS

VÄNDNING. Frå­gan om pri­va­ta ak­tö­rer i hem­tjäns­ten har va­rit en lång­dra­gen po­li­tisk strids­frå­ga mel­lan de bor­ger­li­ga och det ti­di­ga­re röd­grö­na sty­ret.

Tu­va Lund.

Lars Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.