Hon öpp­nar ef­ter­läng­tad ki­osk vid pen­del­sta­tio­nen

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - An­na Sjögren

En mo­dern ki­osk med självscan­ning för stres­sa­de mor­gon­re­se­nä­rer. Nu öpp­nar Rik­stens­bon Udi­ta San­san­wal en ef­ter­läng­tad press­by­rå vid Tullinge sta­tion.

Det är fy­ra år se­dan gam­la Press­by­rån stäng­de i sam­band med att Tra­fik­ver­ket skul­le byg­ga om busstor­get. Li­ka länge har ki­os­ken va­rit sak­nad av Tul­linges pend­la­re. Och nu har ryk­tet bör­jat spri­das att Press­by­rån snart öpp­nar igen.

– Jag har märkt i de lo­ka­la grup­per­na på Facebook att folk verk­li­gen har sak­nat en ki­osk här. Och jag och min man som själ­va bor i Rik­sten har ock­så ve­lat ha en, sä­ger Udi­ta San­san­wal.

Hon ska dri­va den nya press­by­rå­ki­os­ken. Se­dan i mån­dags står en grå con­tai­ner­bygg­nad vid bussta­tio­nen. Bygg­ar­be­ta­re hål­ler nu på att stäl­la i ord­ning ki­os­ken.

In­te som förr

Allt kom­mer in­te va­ra som förr, be­rät­tar Udi­ta.

– Det kom­mer att va­ra ett nytt kon­cept där man kan be­ta­la sin kaf­fe i en självscan­nings­kas­sa om man har bråt­tom. Men det vik­ti­gas­te är att det ska va­ra trev­ligt att kom­ma hit.

De se­nas­te åren har hon job­bat på apo­tek i Fle­mings- berg. När chan­sen att dri­va en egen press­by­rå i Tullinge dök upp, hop­pa­de hon på.

Pla­nen är att öpp­na ki­os­ken la­gom till pea­ken på lus­se­bulls­sä­song­en.

– Pre­li­mi­närt är det sagt den ti­on­de de­cem­ber, men det är myc­ket att ord­na med så det är svårt att sä­ga ex­akt, sä­ger Udi­ta San­san­wal.

Att hon själv bor i om­rå­det tror hon är en för­del.

– Man får en an­nan kon­takt än om man kom­mer ut­i­från. Jag kän­ner om­rå­det och folk här så det blir lät­ta­re att ve­ta vad folk vill ha. Folk kan pra­ta med mig och ge för­slag på vad de skul­le vil­ja ha i ki­os­ken, sä­ger hon. Press­by­rån vid Tullinge sta­tion

KIOSKÄGARE. Udi­ta San­san­wal ska säl­ja kaf­fe och bul­le till Tul­linges pend­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.