Syn- och hör­se­l­in­struk­tör

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Har du ned­satt syn el­ler hör­sel? Vår syn- och hör­se­l­in­struk­tö­ren kan hjäl­pa dig! Du kan till ex­em­pel få hjälp att skö­ta om din hö­r­ap­pa­rat, råd om hur du an­vän­der oli­ka syn­hjälp­me­del el­ler hjälp att trä­na in att gå en viss sträc­ka. Stö­det får du hem­ma hos dig el­ler per te­le­fon. Hjäl­pen är gra­tis men du be­ta­lar själv för even­tu­el­la ma­te­ri­al­kost­na­der. Ring med­bor­gar­cen­ter på te­le­fon 08–530 610 00 och be att få ta­la med syn och hör­se­l­in­struk­tör.

Läs mer på bot­kyr­ka.se/syn­hor­sel

• Med­bor­gar­cen­ter:

08-530 610 00

• Bot­kyr­ka.se

• Bot­kyr­ka.se/syn­punk­ter

• Twit­ter: @Bot­kyr­kaKom­mun

• Fa­ce­book.com/ Bot­kyr­kaKom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.