Väl­kom­men till Öpp­na för­sko­lan

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Öpp­na för­sko­lan är en mö­tes­plats för för­äld­rar och barn i ål­dern 0-5 år. Du kan kom­ma och gå som du vill. Det är gra­tis och ing­en för­an­mä­lan be­hövs. Vå­ra pe­da­go­ger hjäl­per till att hit­ta på sti­mu­le­ran­de och ro­li­ga sa­ker att gö­ra. Vi ut­går från vad bar­nen och för­äld­rar­na själ­va vill. Vi sjung­er, må­lar, le­ker i grupp, fi­kar och myc­ket an­nat. Mil­jön är an­pas­sad till små barns be­hov. Vi finns i Storvre­ten i Tum­ba, Tul­linge, Hall­un­da, Fitt­ja och Al­by. Läs mer på bot­kyr­ka.se/oppna­for­sko­lan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.