Bot­kyr­kas gym­na­si­er väx­er med 700 plat­ser

PO­PU­LÄ­RA UT­BILD­NING­AR VÄX­AN­DE ÅRSKULLAR NY IDROTTSHALL

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Anna Sjögren 08-740 07 82 anna.sjo­gren@di­rekt­press.se

Bot­kyr­kas gym­na­sie­sko­lor hör till lä­nets mest sök­ta. Nu ska tre av kom­mu­nens sko­lor ut­ö­kas med sam­man­lagt 700 plat­ser – till en kost­nad av en halv mil­jard.

Kom­mu­nen ska sat­sa nä­ra 500 mil­jo­ner kro­nor på att ska­pa 700 nya gym­na­sie­plat­ser till 2025. En av or­sa­ker­na: Det går bätt­re för de Bot­kyrkaung­do­mar som stan­nar kvar och går gym­na­si­et i hem­kom­mu­nen. BOT­KYR­KA

År 2025 kom­mer 20 000 fler ung­do­mar att gå i nå­got av lä­nets gym­na­sie­sko­lor jäm­fört med i dag, en­ligt be­folk­nings­pro­gno­ser. Be­ho­vet av gym­na­sie­plat­ser är allt­så stort. Två av Bot­kyr­kas gym­na­si­er lig­ger högt i lis­tan över lä­nets mest sök­ta, Tum­ba gym­na­si­um är fjär­de mest sök­ta bland de kom­mu­na­la, Tul­linge ham­nar på tolf­te plats. Om da­gens sök­tryck hål­ler i sig räk­nar Bot­kyr­ka med att det kom­mer att be­hö­vas 700 nya plat­ser här om sju år. – Vi vill in­te att gym­na­si­e­e­le­ver ska bör­ja sö­ka sig nå­gon an­nan­stans, vi vill va­ra en ak­tiv spe­la­re och vi­sa att Bot­kyr­ka hål­ler en hög pro­fil som skol­kom­mun, sä­ger Bo Karls­son, till­för­ord­nad gym­na­sie­chef på Bot­kyr­ka kom­mun.

Bätt­re för de som stan­nar

En an­nan an­led­ning till att sat­sa på fler plat­ser här är att det vi­sat sig att det går bätt­re för Bot­kyrkaung­do­mar som går i kom­mu­nens gym­na­si­er än för dem som läm­nar. – De tar gym­na­si­e­ex­a­men i stör­re ut­sträck­ning än om de går hos and­ra hu­vud­män. Jag tror att vi är bra på ut­bild­ning och att vi är bra på att Vi vill in­te att gym­na­si­e­e­le­ver ska bör­ja sö­ka sig nå­gon an­nan­stans. mö­ta ung­do­mar som det in­te går spikrakt för ge­nom skol­gång­en, som till ex­em­pel in­te har stu­di­e­stöd hem­ma, sä­ger Bo Karls­son.

Tul­linge får ny idrottshall

Tul­linge gym­na­si­um, som re­dan idag är trångt, står för den all­ra störs­ta ut­bygg­na­den. Sko­lan får yt­ter­li­ga­re 400 plat­ser jäm­fört med da­gens 700. Dess­utom ska en helt ny idrottshall byg­gas på om­rå­det. Tum­ba får 100 nya plat­ser jäm­fört med da­gens cir­ka 1200 och Skytt­brink byggs ut med 200 plat­ser jäm­fört med de 200 sko­lan har idag. To­talt kom­mer ut­bygg­na­den att kos­ta kom­mu­nen nä­ra 500 mil­jo­ner kro­nor. Den kom­mer att stär­ka kom­mu­nens at­trak­ti­vi­tet och va­ru­mär­ke, me­nar Bo Karls­son. – Att vi­sa att vi sat­sar på ut­bild­ning är vik­tigt för de po­ten­ti­el­la verk­sam­he­ter som vill eta­ble­ra sig här och för dem som fun­de­rar på att flyt­ta hit.

St Botvids byggs in­te ut

St Botvids är den en­da sko­la som in­te byggs ut. Här är söktryc­ket myc­ket läg­re än på de and­ra sko­lor­na. Elev­un­der­la­get vän­tas ock­så mins­ka i takt med att ny­an­län­da ung­do­mar på språk­in­tro­duk­tion blir allt fär­re. Ut­bygg­na­den gäl­ler fram­för allt de hög­sko­le­för­be­re­dan­de pro­gram­men. Men det finns pla­ner på att ta fram nya pro­gram. – Ja, fram­för allt på St Botvids. Just nu är det för ti­digt att be­rät­ta om, men det förs dis­kus­sio­ner.

FO­TO: REBECKA UHLIN

HANT­VERK. På Skytt­brinks gym­na­si­um i Skytt­brinks in­du­stri­om­rå­de har man yr­kes­för­be­re­dan­de pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.