SPE­LAR­NAS AND­RA MAM­MA PRI­SAS PÅ FOT­BOLLS­GA­LAN

Bran­ki­ca La­houd (till hö­ger) är lag­le­da­re i Ara­me­isk-Sy­ri­ans­ka IF, är årets fot­bolls­mam­ma. Kom­pi­sen Maria Ab­diyo vann pri­set för­ra året.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Anna Sjögren 08-740 07 82 anna.sjo­gren@di­rekt­press.se

Vi är en li­ten men se­ri­ös för­e­ning.

I sju år har Bran­ki­ca La­houd till­bring­at si­na kväl­lar på bar­nens fot­bolls­trä­ning­ar på Brun­na IP. Nu får lag­le­da­ren i Ara­me­isk-Sy­ri­ans­ka IF ta emot pri­set Årets fot­bolls­för­äl­der på Svens­ka fot­bolls­ga­lan.

NORS­BORG/AL­BY

Det är tis­dag kväll och Ara­me­isk-Sy­ri­ans­ka IF har trä­ning för Poj­kar 14 in­ne i Max­i­hal­len. Pre­cis som de fles­ta var­dags­kväl­lar är Al­by­bon och tre­barns­mam­man Bran­ki­ca La­houd på plats. Men se­dan hon fick ve­ta att hon bli­vit fram­rös­tad till Årets fot­bolls­för­äl­der av för­äld­rar, för­e­ning, vän­ner och en kän­di­stät ju­ry känns allt ex­tra ro­ligt. – Det är stort! Man blir glad med tan­ke på att det är för­äld­rar som tyc­ker att jag gör ett bra jobb och att de upp­skat­tar det, sä­ger hon. Bred­vid står hen­nes lag­le­da­re och fot­bolls­mam­ma in cri­me, Maria Ab­diyo. Som lag­le­da­re gör de i prin­cip allt för la­get ut­om att hål­la i trä­ning­ar­na. Som att bo­ka in tur­ne­ring­ar, kö­pa in ma­te­ri­al, ha kon­takt med för­äld­rar och sam­la in peng­ar så att eko­no­min går ihop. – Vi gör allt möj­ligt för att få in peng­ar. Vi ja­gar spon­so­rer, pan­tar bur­kar, säl­jer ka­kor och mös­sor. Vi vill ha råd att ta med spe­lar­na på lä­ger ut­om­lands och hit­ta på ro­li­ga ak­ti­vi­ter för dem, sä­ger Maria.

Får dem att stan­na

De åker med på trä­nings­lä­ger, skjut­sar spe­la­re till och från mat­cher och ser till att för­e­ning­en kan hjäl­pa dem som har svårt att be­ta­la av­gif­ter. Att hit­ta ork och tid ef­ter job­bet är inga pro­blem. Det de gör är för vik­tigt för de­ras eg­na barns och and­ras fram­tid. Sär­skilt nu, när de bli­vit ton­å­ring­ar. Det är lätt att kom­pi­sar loc­kar och fot­bol­len in­te känns så vik­tig. – Vi bor i ett ut­satt om­rå­de och nu när bar­nen kom­mer upp i ton­å­ren som man kän­ner av vad som hän­der ute på ga­tan och i cent­rum. Vi job­bar för att de ska vil­ja hänga kvar fort­sät­ta med fot­bol­len, sä­ger Bran­ki­ca. För­hopp­ning­en är att her­rar­nas A-lag som spe­lar i di­vi­sion två ska va­ra en mo­rot och kän­nas som ett verk­ligt mål för spe­lar­na. – Vi har job­bat hårt för att få dem i A-la­get att hål­la koll på kil­lar­na här och vi märker att de har bli­vit vik­ti­ga­re för dem nu. Må­let är att 65 pro­cent av spe­lar­na till A-la­get ska kom­ma från vår egen för­e­ning, sä­ger Bran­ki­ca. Run­tom Maria och Bran­ki­ca på­går dribb­lings­trä­ning. Maria går fram till en spe­la­re. ”Har du ont? Men då ska du in­te trä­na”, sä­ger hon och läg­ger ar­men om ho­nom. Maria fick pri­set för­ra året.

Hop­pas träf­fa Zla­tan

Att för­e­ning­en pri­sas två år i rad är ett kva­li­tets­be­vis, me­nar hon. Den har ock­så växt kraf­tigt det se­nas­te året och har star­tat flick­lag, nå­got som många and­ra för­e­ning­ar har svårt med. – Vi är en li­ten men se­ri­ös för­e­ning. Och vi har job­bat hårt med att få in fler barn. Nu är vi tolv lag, vi är dub­belt så sto­ra jäm­fört med för­ra året.

Hyl­las på fot­bolls­ga­lan

På mån­dag hyl­las Bran­ki­ca in­för he­la den svens­ka fot­bollse­li­ten. Och Maria kom­mer va­ra med. Be­svi­kel­sen över att Zla­tan in­te kom när Maria tog emot pri­set för­ra året är bor­ta. I år kom­mer han. – Jag jubla­de när jag fick ve­ta att han kom­mer i år, så vi hop­pas få träf­fa ho­nom nu, sä­ger Maria.

Bran­ki­ca La­houd är lag­le­da­re i Ara­me­iskSy­ri­ans­ka IF, och årets fot­bolls­för­äl­der.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

PRISAD MAM­MA. Bran­ki­ca är en av el­va för­äld­rar i lan­det som fått pri­set Årets fot­bolls­för­äl­der från SJ och Svens­ka fot­bolls­ga­lan.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

FOTBOLLSMAMMOR. Maria Ab­diyo och Bran­ki­ca La­houd job­bar till­sam­mans för la­get.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

VÄR­DIG. ”Hon har gjort myc­ket för la­get och för­tjä­nar pri­set. Hon och Maria är som vå­ra and­ra mam­mor”, sä­ger Efe Bu­lu­ti som spe­lar i Poj­kar14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.