Här pla­ne­ras 800 bostäder in­till mos­kén: ”Som in­ners­tan”

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

800 bostäder i fem till el­va vå­ning­ar höga bo­stads­hus som får nö­je­s­cent­ret, E4:an och mos­kén som närms­ta gran­nar. Nu tar pla­ner­na på det nya bo­stads­om­rå­det i Fitt­ja ett steg när­ma­re verk­lig­het. Bot­kyr­ka­Di­rekt har ti­di­ga­re be­rät­tat om pla­ner­na för om­rå­det mitte­mot Fitt­ja­mos­kén, på par­ke­rings­plat­sen ne­dan­för Bot­kyr­ka Handel där bland an­nat nö­je­s­cent­ret Ex­plo­ria och Horn­bach hål­ler till. Som sjö­stan Som ett Ham­mar­by sjöstad i Fitt­ja, en­ligt bo­la­get Sten­dör­ren som köp­te tom­ten 2015. – Vi vill ska­pa en stads­mil­jö med verk­sam­he­ter och bu­ti­ker i bot­ten­vå­ning­ar­na, ett om­rå­de som le­ver en stor del av dyg­nets tim­mar. Tänk dig som det är i in­ners­tan med bu­ti­ker i var­je gat­hörn, sa Fredrik Bro­din vd på Sten­dör­ren då till Bot­kyr­ka­Di­rekt. Nu är de­talj­pla­nen klar och ska gå ut på sam­råd. Och om allt går som pla­ne­rat kan Fittj abor­na r ä kna med många nya gran­nar när hu­sen står kla­ra. En­ligt pla­nen blir det to­talt 800 nya bostäder. Slut­na gårds­kvar­ter Mitt emot mos­kén, på det som i dag är en par­ke­rings­y­ta, byggs fy­ra slut­na gårds­kvar­ter i sex till nio vå­ning­ar. Mitte­mot mos­kén pla­ne­ras ett nytt torg med plan­te­ring­ar, sitt­plat­ser och plats för ute­ser­ve­ring. Längs Te­gel­bruks­vä­gen, med ut­sikt över Fitt­ja­vi­ken och Mas­mo på and­ra si­dan, är tan­ken att byg­ga la­mell­hus i fem re­spek­ti­ve sex vå­ning­ar. När­mast E4: an byggs en bygg­nad med plats för kon- tor, verk­sam­he­ter el­ler ho­tell för att däm­pa väg­bull­ret. En­ligt de­talj­pla­nen kan pla­nen an­tas un­der and­ra kvar­ta­let 2019. Inga 18 vå­ning­ar Men den som dröm­de om att Fitt­ja skul­le få ett nytt land­mär­ke får si­na för­hopp­ning­ar gru­sa­de. Den 18 vå­ning­ar höga skra­pa som var in­ri­tad i det förs­ta för­sla­get är bor­ta i den de­talj­plan som nu ska ut på gransk­ning. Det högs­ta hu­set blir i stäl­let el­va vå­ning­ar. En­ligt pla­nen ska ett par­ke­rings­hus byg­gas och träd och väx­ter plan­te­ras längs Te­gel­bruks­vä­gen. Vägen stängs av för tung tra­fik och has­tig­he­ten sänks från 50 till 30 kilo­me­ter i tim­men. I vec­kan klub­ba­des de­talj­pla­nen i sam­hälls­bygg­nads­nämn­den för att se­dan skic­kas ut på sam­råd.

Tänk dig som det är i in­ners­tan med bu­ti­ker i var­je gat­hörn.

IL­LUST­RA­TION : ARCHUS/URBIO

Så här kan det nya om­rå­det se ut, en­ligt ar­ki­tek­ter­na. NU OCH SEN.

ÖVER­SIKT. Så här är bo­stads­om­rå­det tänkt att byg­gas. Längst upp i bild går bron över till Mas­mo, up­pe till väns­ter i bild lig­ger Bot­kyr­ka Handel med Horn­bach och Ex­plo­ria. Mos­kén ne­re till hö­ger i bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.