NIKLAS MU­SIK SKA FÅ FOLK ATT MÅ BRA

Hall­un­da­rap­pa­ren Niklas Jeng vill spri­da good vi­bes och få kil­lar att pra­ta käns­lor med nya sing­eln ”Mitt hjär­ta sjung­er”.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Han är nor­ra Bot­kyr­ka­rap­pa­ren som ska sät­ta Hall­un­da på hip­hop­kar­tan och få kil­lar att vå­ga vi­sa käns­lor. Nu släp­per Niklas Jeng sing­eln ”Mitt hjär­ta sjung­er”. – Att be­grän­sas av macho­kul­tu­ren 2018 är dumt. HALL­UN­DA Se­dan han var tolv år och hans gran­ne hjälp­te ho­nom att skri­va sin förs­ta låt i sin hem­mastu­dio och ju­lupp­trä­dan­det på Bot­kyr­ka fri­sko­la har dröm­men va­rit en kar­riär in­om mu­si­ken. Nu är Niklas Jeng, 26, på god väg. För­ra vec­kan släpp­te han sing­eln ”Mitt hjär­ta sjung­er”, en låt om att va­ra kär. En låt han hop­pas ska få kil­lar att mjuk­na li­te. – Ty­värr har det va­rit så att kil­lar ska va­ra macho, star­ka och stå ut, in­te vi­sa att vi grå­ter el­ler sä­ga att vi är kä­ra. Många har fejk­le­en­den på sig. Att be­grän­sas av macho­kul­tu­ren är dumt 2018. Om du har käns­lor, vå­ga vi­sa dem, sä­ger Niklas Jeng. Byt­te till svens­ka Bot­kyr­ka­Di­rekt in­ter­vju­a­de Niklas Jeng re­dan 2014. Då ha­de han spe­lat in en mixtape i sin hem­mastu­dio un­der ar­tist­nam­net LaS­ne­ek, på eng­els­ka. I dag spe­lar han fort­fa­ran­de in mu­si­ken i hem­mastu­di­on, men ar­tist­nam­net är hans van­li­ga namn och han har bytt språk. – Det känns som att jag bor­de byg­ga upp en fan­ba­se här in­nan jag slår in­ter­na­tio­nellt. Jag har flo­wet och så på svens­ka men myc­ket fär­re ord! Det lät li­te b i bör­jan men sen blev jag van och fort­sat­te, be­rät­tar han. Hans dröm om att få le­va på mu­si­ken tog ett stort steg i vå­ras när han ut­sågs till en av de nya mu­sik­ta­lang­er­na i täv­ling­en Näs­ta Ni­vå. Där blev han coachad av Da­ni M och La­mix och spe­la­de på fes­ti­va­len Way out west. Rep­par Hall­un­da Han är upp­växt i Alby, och har si­na grab­bar och det mesta av sitt häng där fort­fa­ran­de. Men han bor i Hall­un­da och har ing­et emot att re­pre­sen­te­ra or­ten. – Alby, Fitt­ja, Nors­borg – al­la har fe­ta rap­pa­re, men in­te Hall­un­da. Jag vet in­te vad det be­ror på. Men jag vill gö­ra det till mitt – så nu har Hall­un­da ock­så en tung rap­pa­re, sä­ger Niklas och skrat­tar. Vill spri­da good vi­bes Tex­ter­na är vik­ti­ga. Om du kan nå al­la med di­na ord, var­för in­te sä­ga nåt bra, för­kla­rar han. – Det finns många som in­te spri­der bra bud­skap. Okej om det är din verk­lig­het, men många gör det för att det är coolt. Jag vill få folk att må bra med mu­si­ken, va­ra en del av sam­häl­let och hjäl­pa folk som käm­par med psy­kisk ohäl­sa. Och spri­da good vi­bes! Han har just läm­nat job­bet som fri­tids­le­da­re på Kars­by In­ter­na­tio­nal School. Där har han kanske si­na störs­ta fans. – Jag bru­kar träf­fa på bar­nen här i om­rå­det. De sak­nar mig, mi­na kol­le­gor bru­kar skic­ka vi­de­os där de dan­sar till min mu­sik. Pla­nen är en in­ter­na­tio­nell kar­riär och att bo och gö­ra mu­sik nå­gon an­nan­stans i värl­den ett tag. Men nor­ra Bot­kyr­ka kom­mer all­tid att va­ra hem­ma. – Oav­sett vad som hän­der så bör­jar och slu­tar min histo­ria i nor­ra Bot­kyr­ka.

Oav­sett vad som hän­der så bör­jar och slu­tar min histo­ria i nor­ra Bot­kyr­ka.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

VILL SPRI­DA GLÄD­JE. ”Om du kan nå al­la med di­na ord, var­för in­te sä­ga nåt bra”, sä­ger Niklas Jeng om sin mu­sik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.