Där­för höjs SL-kor­tet vid års­skif­tet

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Andre­as Jen­nische Cla­rence Fren­ker

Vi ska ban­ta vår ad­mi­nist­ra­tion.

Här är de vik­ti­gas­te de­lar­na i bud­ge­ten för lands­ting­et som pre­sen­te­ra­des på tis­da­gen.

Bud­ge­ten för lands­ting­et pre­sen­te­ra­des på tis­da­gen på en press­träff på Tra­ne­bergs vård­cen­tral i Al­vik. Lands­tings­rå­den Ire­ne Sve­no­ni­us (M), An­na Star­brink (L), Gustav Hem­ming (C), El­la Boh­lin (KD) samt To­mas Eriks­son (MP) var på plats i Al­vik för att pe­ka ut de vik­ti­gas­te de­lar­na. Lands­tings­skat­ten be­hålls oför­änd­rad till 12,08 kro­nor per in­tjä­nad hund­ra­lapp. Klart är ock­så att SL: s 30-da­gars­kort höjs med 30 kro­nor den 1 januari 2019 för att där­ef­ter kos­ta 890 kro­nor per må­nad. Det­ta är helt i lin­je med den över­ens­kom­mel­se som Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et slöt i lands­ting­et 2016 och som sträc­ker sig till och med 2019. Vårdsats­ning Den störs­ta sats­ning­en i bud­ge­ten för näs­ta år är en­ligt de blågrö­na de 360 mil­jo­ner kro­nor som läggs på att för­bätt­ra pri­mär­vår­den. Häl­so- och sjuk­vårds- lands­tings­rå­det An­na Star­brink (L) sä­ger att mer­par­ten ska gå till ett pri­mär­vårds­lyft. – He­la lan­det pra­tar om hur man ska stär­ka pri­mär­vår­den. Nu ska vi se till att stock­hol­mar­na får väl­ja sin egen fas­ta hus­lä­ka­re och att vård­cen­tra­ler­na får re­sur­ser att kla­ra av det här upp­dra­get, sä­ger hon. Ef­fek­ti­vi­se­ring­ar att vän­ta En­ligt fi­nans­lands­tings­rå­det Ire­ne Sve­no­ni­us (M) har ut­gångs­punk­ten för bud­get­ar­be­tet va­rit att var­je skat­tek­ro­na ska an­vän­das så ef­fek­tivt som möj­ligt. – Det kan ses som en själv­klar­het, men det tål att upp­re­pas. Vi ska ban­ta vår ad­mi­nist­ra­tion, väs­sa vår by­rå­kra­ti och st äda t rap­pan upp­i­från vad gäl­ler re­gi­on­sty­rel­sens för­valt­ning. Det fri­gör peng­ar till det som är rik­tigt vik­tigt för vå­ra med­bor­ga­re, sä­ger Sve­no­ni­us.

FO­TO: CLA­RENCE FREN­KER

BLÅGRÖ­NA. Fi­nans­lands­tings­rå­det Ire­ne Sve­no­ni­us (M), till­växt, sam­hälls­pla­ne­rings- och skär­gårds­lands­tings­rå­det Gustav Hem­ming (C), häl­so- och sjuk­vårds­lands­tings­rå­det An­na Star­brink (L), mil­jö- och kol­lek­tiv­tra­fiklands­tings­rå­det To­mas Eriks­son (MP) och vård­ut­veck­lings­lands­tings­rå­det El­la Boh­lin (KD).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.